Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1-2020 - U k delimitácii platobných jednotiek MF SR, ÚV SR a MPRV SR na MIRRI SR k 1.10.2020

V súlade so schváleným uznesením vlády SR č. 355 z 4.júna 2020 k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zriadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zmenou kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, vybrané kompetencie a úlohy riadiacich orgánov/sprostredkovateľských orgánov a platobných jednotiek nižšie uvedených operačných programov prechádzajú na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Certifikačný orgán má v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 v podmienkach Slovenskej republiky  v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Usmernenie je platné pre programové obdobie 2007 – 2013, 2014 – 2020 a  primerane sa použije aj pre programové dokumenty týkajúce sa štrukturálnych fondov a  Kohézneho fondu v programovom období 2004 – 2006.

Hlavným cieľom tohto usmernenia je spracovanie vybraných postupov finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a európskych štrukturálnych a investičných fondov v súvislosti s delimitáciou implementujúcich orgánov dotknutých operačných programov:

  • Operačný program Technická pomoc 2014-2020
  • Operačný program Technická pomoc 2007-2013
  • Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
  • Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007-2013
  • Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
  • Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK - CZ 2014-2020
  • Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK - AT 2014-2020
  • Regionálny operačný program 2007-2013
  • Operačný program Bratislavský kraj 2007-2013
  • Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013

Usmernenie nadobúda účinnosť 31.07.2020.