Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 4/2014 - U k účtom platobnej jednotky a platobného orgánu / certifikačného orgánu v Štátnej pokladnici a k pohľadávkam v rámci programového obdobia 2004 - 2006, 2007 - 2013 a 2014 - 2020

Toto usmernenie vydáva sekcia európskych fondov MF SR na účely:

 • správneho založenia účtov platobnej jednotky a platobného orgánu / certifikačného orgánu v Štátnej pokladnici a ich správneho používania v súvislosti s poskytovaním nenávratného finančného príspevku podľa podmienok zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • automatického párovania prijatých úhrad z dôvodu vrátenia prostriedkov od prijímateľov v rámci programového obdobia 2014 – 2020 na základe automaticky generovaného variabilného symbolu systémom ITMS pre všetky pohľadávky podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo vrátenia z vlastnej iniciatívy prijímateľa; 
 • správneho účtovania, evidencie a zabezpečenia realizácie úhrad pohľadávok z príspevku a pohľadávok z rozhodnutia správcom pohľadávky (poskytovateľom alebo príslušnou správou finančnej kontroly), platobnou jednotkou a platobným orgánom / certifikačným orgánom pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • správneho sledovania a vykazovania aktuálneho dopadu korekcií, finančných opráv a vrátených finančných prostriedkov v rámci realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na schodok verejnej správy podľa metodiky ESA 2010 v súlade s platným opatrením MF SR z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a 
 • priebežného dopĺňania uvoľnených zdrojov štátneho rozpočtu z titulu nezrovnalostí do alokácie operačného programu na financovanie nových oprávnených projektov v rámci príslušnej kapitoly a sektora verejnej správy.

Dátum vydania verzie 1.0: 17.12.2014
Dátum platnosti verzie 1.0: 17.12.2014

Oznam o zmene v rámci aktualizácie 2.1:

Dňa 17.12.2017 bola aktualizovaná príloha (Zoznam účtov PJ a CO pre odvody z rozhodnutí ÚVA 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020)  usmernenia č. 4/2014-U, verzia 2.1 v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR č. 355 zo 4.júna 2020 k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zriadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zmenou kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na základe ktorého došlo k prechodu vybraných kompetencií a úloh riadiacich orgánov a platobných jednotiek nižšie uvedených operačných programov na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR:

 • Operačný program Technická pomoc 2014-2020
 • Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
 • Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020
 • Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020
 • Program spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovenská republika 2014-2020
 • Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020
 • Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 (iba platobná jednotka MF SR pre prioritnú os 7)
 • Operačný program Technická pomoc 2007-2013
 • Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007-2013
 • Regionálny operačný program 2007-2013
 • Operačný program Bratislavský kraj 2007-2013
 • Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013
 • Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013
 • Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
 • Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
 • Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2007-2013

Aktualizovaný zoznam účtov je doplnený o účty PJ MIRRI SR  zriadené v Štátnej pokladnici pre odvody z rozhodnutí ÚVA pre pracoviská ÚVA (ÚVA - BA, ÚVA - ZV a ÚVA- KE)  podľa delimitácie príslušných  operačných programov a platobných jednotiek k 1.10.2020.

Aktualizácia usmernenia, verzia 2.1, nadobúda účinnosť: 18.12.2020