Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií /§ 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z.z./

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

 1. 0,02 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
  0,03 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
  0,04 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
  0,06 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
 2. 0,65 eura za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
  1,66 eura za 1 ks CD ROM
 3. obálka formát A6 – 0,02 eura
  formát A5 – 0,03 eura
  formát A4 – 0,07 eura 
 4. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 eura.

4. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,64 eura.

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

1. poštovou poukážkou,
2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
3. v hotovosti do pokladne.

Sadzobník správnych poplatkov v mene euro (platný od 1.1.2013), ktoré MF SR vyberá za správne úkony a konania podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Položky sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu citovaného zákona

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba .....................................................................................................16,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .....................165,50 eura

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu..........................................................................................................................................................1,50 eura

Poznámka
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Položka 138
Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru
 
a) do 3 319 391,50 eura......................................................................................................................3 319 eur
b) do 33 193 918,50 eura................................................................................................................. 33 193,50 eura
c) nad 33 193 918,50 eura..............................................................................................................165 969,50 eura

Položka 140
a) Udelenie individuálnej  licencie  na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1.   číselné   lotérie ......................................................................................................................331,50 eura
2.   okamžité   lotérie ...................................................................................................................331,50 eura
3.   výherné prístroje,  za každý  výherný prístroj .......................................................................1 500 eur
4.   charitatívne lotérie alebo  stávkové hry  okrem  kurzových   stávok ...............................331,50 eura
5.   žrebové  peňažné  lotérie alebo žrebové peňažno-vecné   lotérie .................................331,50 eura
6.   kurzové  stávky .......................................................................................................................3 319 eur
7.   hazardné hry  v  kasíne ......................................................................................................... 6 700 eur
8.   bingo   vrátane   špeciálneho   binga ...................................................................................3 319 eur
9.   hry    prevádzkované     prostredníctvom    technických
zariadení   obsluhovaných    priamo   hráčmi   hazardných
hier      alebo      prevádzkované      prostredníctvom
telekomunikačných   zariadení   a   videohry ............................................................................1 350 eur
10. hazardné hry neuvedené v prvom  bode až deviatom bode ............................................1 350 eur
b)  oznámenie   prevádzkovateľa   žrebovej   vecnej   lotérie,
tomboly   alebo   kartových   hier   pokrového   typu
prevádzkovaných   mimo   kasína,   pri   ktorých   hráči
hrajú   jeden   proti   druhému, ..........................................................................................................100 eur
c)  zmena   licencie   na   základe   oznámenia   alebo   požiadania
prevádzkovateľa   hazardnej   hry   pri
1.   hazardných   hrách   uvedených   v   písmene   a)   prvom   až
piatom   bode ......................................................................................................................................200 eur
2.   hazardných   hrách   uvedených   v   písmene   a)   šiestom
až   desiatom   bode ............................................................................................................................500 eur
d)  Vydanie   identifikačnej   karty   výherného   prístroja ...............................................................16,50 eura
e)  Vydanie   identifikačnej   karty   výherného   prístroja   ako
náhrady     za    stratenú,     zničenú,    poškodenú    alebo
odcudzenú   identifikačnú   kartu .....................................................................................................16,50 eura
f)   vydanie    vyjadrenia   k   umiestneniu    technických   zariadení
alebo   zariadení   používaných   pri   prevádzkovaní   videohier,
za   každé   vyjadrenie  ......................................................................................................................100 eur

Položka 144

c)   Povolenie   úľavy   zo   sankcie   alebo   odpustenie   sankcie
podľa   osobitného   predpisu32a) ..............................................................................................16,50 eura


Položka 1 Sadzobníka správnych poplatkov v mene euro, ktoré Ministerstvo financií SR vyberá za správne úkony a konania podľa zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa uplatňuje aj v prípade rozhodnutí vydaných Ministerstvom financií SR v colnej oblasti.

Predmet správnych poplatkov vrátane sadzieb správnych poplatkov sú určené v uvedených položkách sadzobníka správnych poplatkov.
Správne poplatky sa platia kolkovými známkami, v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovou poukážkou na účet správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti sa môžu platiť správne poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu do 300 eur.
Správne poplatky, ktoré sú určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo uskutočneniu konania. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol správny poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume,  je splatný do 15 dní od doručenia písomnej výzvy na jeho zaplatenie.
Správne poplatky, ktoré sú učené percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie.
Ak poplatník nezaplatí správne poplatky priamo pri podaní alebo do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, správny orgán úkon nevykoná alebo konanie zastaví.