Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

 1. 0,02 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
  0,03 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
  0,04 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
  0,06 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
 2. 0,65 eura za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
  1,66 eura za 1 ks CD ROM
 3. obálka formát A6 – 0,02 eura
  formát A5 – 0,03 eura
  formát A4 – 0,07 eura
 4. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 eura.

4. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,64 eura.

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

 1. poštovou poukážkou,
 2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
 3. v hotovosti do pokladne.

Sadzobník správnych poplatkov,  ktoré Ministerstvo financií SR vyberá za správne úkony a konania podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Položky sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu citovaného zákona

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba .....................................................................................................16,50 eura..............................................................
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .....................165,50 eura........................................................

Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu.........................................................................................................................2 eura

o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov za každé aj začaté dve strany ......................0,50 eura

Poznámka
Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Položka 138
Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru

a) do 3 319 391,50 eura....................................................................................3 319 eur
b) do 33 193 918,50 eura............................................................................... 33 193,50 eura
c) nad 33 193 918,50 eura.............................................................................165 969,50 eura

c)   Povolenie   úľavy   zo   sankcie   alebo   odpustenie   sankcie
podľa   osobitného   predpisu32a) ..............................................................................................16,50 eura

Predmetom správnych poplatkov sú úkony a konania, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov. Sadzobník  správnych poplatkov tvorí prílohu, ktorá je súčasťou cit. zákona. Sadzby správnych poplatkov za úkony a konania sú určené v položkách sadzobníka.

Správne poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Ministerstvo financií SR je ako správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, avšak nemá vytvorené technické podmienky na úhradu správneho poplatku priamo na správnom orgáne. Poplatky sa platia prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu (Slovenská pošta, a. s.), ktorá je prevádzkovateľom systému (tzv. eKolok). Správne poplatky, ktoré sú určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo uskutočneniu konania. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol správny poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume,  je splatný do 15 dní od doručenia písomnej výzvy na jeho zaplatenie.
Ak poplatník nezaplatí správne poplatky priamo pri podaní alebo do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, správny orgán úkon nevykoná alebo konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

 1. Verejnosť
 2. Informačný servis
 3. Poskytovanie informácií
 4. Sadzobník správnych poplatkov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.