Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Národný projekt: Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy

Projekt bol delimitovaný na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prijímateľ projektu: Ministerstvo financií SR
Dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov
Oprávnené obdobie: 12/2014 - 11/2015
Celkové výdavky projektu: 13,088 096,80 EUR

Ciele projektu

Hlavným cieľom národného projektu je zefektívnenie prevádzky IS VS v oblasti zdieľania dát vytvorením Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov VS a jeho sprístupnením subjektom VS. Ide o vytvorenie systému CSRU zameraného na správu katalógu referenčných údajov zabezpečovaných CSRU, integráciu systémov so synchronizáciou spoločných referenčných údajov, so synchronizáciou spoločných zdieľaných dát, centrálne úložisko referenčných údajov a ich distribúciu a automatickú distribúciu referenčných údajov princípom Push, implementáciu, vybudovanie platformy a nasadenie riešenia pre vybrané subjekty a systémy do prevádzky.

Špecifické ciele:
1. Vytvorenie platformy a elektronických služieb na integráciu systémov so synchronizáciou spoločných referenčných údajov,  automatickú distribúciu dát princípom Push
2. Implementácia od vybudovania platformy až po nasadenie riešenia pre subjekty a systémy do prevádzky vybrané do prvej fázy riešenia CSRU

Výsledky projektu

Po ukončení projektu bude vytvorený systém Centrálnej Správy Referenčných údajov (CSRU) zameraný na správu dátového modelu referenčných údajov zabezpečovaných CSRU, synchronizácie údajov pri referencovaní a jednotného spôsobu poskytovania údajov z referenčných registrov a základných číselníkov. CSRU taktiež poskytne prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi agendovými systémami a inými informačnými systémami na dátovej úrovni. Bude zrealizovaná jeho implementácia, vybudovanie platformy a nasadenie riešenia pre vybrané subjekty a systémy do prevádzky. Bude zavedená 1 eGov služba a 4 podporné služby IS. Verejná správa bude nákladovo a časovo efektívnejšia vďaka práci s aktuálnymi zdieľanými a kvalitnejšími údajmi, zefektívni sa zadávanie a spracovávanie referenčných údajov (zamedzenie duplicity požadovania údajov od používateľov IS VS), zjednoduší sa riadene a zavádzane zmien, znížia sa nároky na prevádzku a podporu systémov, zefektívni sa riešenie konfliktov a opráv údajov, kompletnosti, časovej aktuálnosti a preukázateľnosti údajov a zlepší sa kvalita podkladov pre rozhodovanie.

Služby:

1. Poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte
 1.1. Podanie žiadosti o poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte
 1.2. Poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte
2. Zápis údajov do IS CSRU
3. Poskytovanie údajov z IS CSRÚ na synchronizáciu
4. Poskytnutie výpisu o kontrole referencovaných údajov voči referenčným údajom IS CSRÚ
5. Asistované poskytnutie výpisu o kontrole kvality referencovaných údajov voči referenčným údajom IS CSRÚ

Aktivity projektu

Aktivita 1: Analýza a dizajn IS
Aktivita 2 : Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 3 : Implementácia IS
Aktivita 4: Testovanie IS
Aktivita 5 : Nasadenie IS
Aktivita 6 : Riadenie projektu
Aktivita 7 : Publicita a informovanosť