Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová

Prioritná os 1  - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie:  1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  na  centrálnej úrovni
Financovanie:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Prijímateľ projektu :  Ministerstvo financií SR
Partner projektu:  Finančné riaditeľstvo SR
Dĺžka realizácie projektu:  70 mesiacov
Oprávnené obdobie:  marec 2010  -  december 2015
Celkové výdavky projektu :  41 471 254,87- EUR

Ciele projektu

·  Zavedenie vysoko sofistikovaných elektronických služieb pre riešenie daňových agend

·  Vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného prostredia daňovej správy pre riešenie daňových agend

·  Zabezpečenie používania elektronických služieb daňových agend v kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS

 Výsledky projektu

Výsledkom projektu sú elektronické, používateľsky orientované služby finančnej správy v daňovej oblasti na národnej úrovni poskytované  občanom, podnikateľom a ostatným organizáciám verejnej správy vytvorením integrovaného informačného prostredia finančnej správy, v súlade s programom UNITAS. Riešenie realizované projektom je zamerané na podporu procesov daňových agend tak, aby sa zefektívnila činnosť finančnej správy a znížila administratívna záťaž na strane daňovníkov pri plnení ich daňových povinností.

Riešenie navrhnuté a realizované prostredníctvom projektu umožní obojsmernú elektronickú komunikáciu daňovníka a finančnej správy s vysokou  úrovňou personalizácie, vytvorenie osobnej schránky a osobného účtu daňovníka, čím sa výrazne zvýši komfort daňovníka pri plnení jeho daňových povinností. Daňovník bude môcť pristupovať online k svojmu osobnému účtu (saldokontu) s evidenciou preddavkov, pohľadávok a záväzkov členených podľa jednotlivých typov daní, čím sa zvýši dostupnosť týchto služieb pre všetkých daňovníkov.

Personalizovaná osobná schránka bude poskytovať možnosť interaktívnej komunikácie a online podania žiadostí, oznámení a priznaní s možnosťou sledovania a kontroly priebehu procesu spracovania podaní až po vydanie rozhodnutia. Daňovník môže pružne reagovať na vydané rozhodnutia alebo iné požiadavky správcu dane.

  Hlavné prínosy elektronizácie služieb:

 • Pri registrácii dane nebude vyžadovaná návšteva úradu
 • Systém bude prepojený na relevantné informačné systémy verejnej správy
 • Daňové priznanie bude možné podať elektronicky
 • Automatické doplnenie, kontrola a prepočet údajov v daňovom priznaní
 • Poskytnutie aktuálnych informácií
 • Rýchlejšie vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií
 • Prehľad o vlastnom saldokonte a daňových platbách
 • Elektronické vydávanie rozhodnutí o odvolacom a vyrubovacom konaní
 • Elektronická komunikácia s platcom dane
 • Automatické prepojenie dát o občanoch v daňovom systéme – odpadnutie duplicít
 • Zníženie chybovosti dát vďaka ich automatizovanému získavaniu

 

Aktivity projektu

Aktivita 1: Analýza a dizajn
Aktivita 2 : Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 3 : Implementácia
Aktivita 4: Testovanie
Aktivita 5 : Nasadenie
Aktivita 6 : Publicita a  informovanosť
Aktivita 7 : Riadenie projektu

Tlačová správa

Informatizácia.sk

Národný strategický referenčný rámec

opis.gov.sk