Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová

Prioritná os 1  - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie:  1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  na  centrálnej úrovni
Financovanie:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Prijímateľ projektu :  Ministerstvo financií SR
Partner projektu:  Finančné riaditeľstvo SR
Dĺžka realizácie projektu:  70 mesiacov
Oprávnené obdobie:  marec 2010  -  december 2015
Celkové výdavky projektu :  41 471 254,87- EUR

Ciele projektu

·  Zavedenie vysoko sofistikovaných elektronických služieb pre riešenie daňových agend

·  Vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného prostredia daňovej správy pre riešenie daňových agend

·  Zabezpečenie používania elektronických služieb daňových agend v kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS

 Výsledky projektu

Výsledkom projektu sú elektronické, používateľsky orientované služby finančnej správy v daňovej oblasti na národnej úrovni poskytované  občanom, podnikateľom a ostatným organizáciám verejnej správy vytvorením integrovaného informačného prostredia finančnej správy, v súlade s programom UNITAS. Riešenie realizované projektom je zamerané na podporu procesov daňových agend tak, aby sa zefektívnila činnosť finančnej správy a znížila administratívna záťaž na strane daňovníkov pri plnení ich daňových povinností.

Riešenie navrhnuté a realizované prostredníctvom projektu umožní obojsmernú elektronickú komunikáciu daňovníka a finančnej správy s vysokou  úrovňou personalizácie, vytvorenie osobnej schránky a osobného účtu daňovníka, čím sa výrazne zvýši komfort daňovníka pri plnení jeho daňových povinností. Daňovník bude môcť pristupovať online k svojmu osobnému účtu (saldokontu) s evidenciou preddavkov, pohľadávok a záväzkov členených podľa jednotlivých typov daní, čím sa zvýši dostupnosť týchto služieb pre všetkých daňovníkov.

Personalizovaná osobná schránka bude poskytovať možnosť interaktívnej komunikácie a online podania žiadostí, oznámení a priznaní s možnosťou sledovania a kontroly priebehu procesu spracovania podaní až po vydanie rozhodnutia. Daňovník môže pružne reagovať na vydané rozhodnutia alebo iné požiadavky správcu dane.

  Hlavné prínosy elektronizácie služieb:

 

Aktivity projektu

Aktivita 1: Analýza a dizajn
Aktivita 2 : Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 3 : Implementácia
Aktivita 4: Testovanie
Aktivita 5 : Nasadenie
Aktivita 6 : Publicita a  informovanosť
Aktivita 7 : Riadenie projektu

Tlačová správa

Informatizácia.sk

Národný strategický referenčný rámec

opis.gov.sk

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Projekty MFSR
  2. Projekty OPIS
  3. Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.