Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vláda schválila návrh ministra financií a odpúšťa sankcie za neplnenie daňových povinností

Aktualizované dňa: 24.02.2021 16:00

Vláda schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera a odpúšťa sankcie za neplnenie daňových povinností

Podávame ďalšiu pomocnú ruku podnikateľom a občanom. Vláda SR dnes schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera vo veci odpustenia vyrubenia úroku z omeškania za nezaplatenie dane a od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania.

Nadväzne na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu a zmiernenie ekonomických dopadov podnikateľov, vláda SR dnes schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie.

Schválený návrh upustí od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020. Podmienkou je, že daňový subjekt si svoje povinnosti splníí najneskôr do 30. júna 2021. Nevzťahuje sa to však na miestne dane a poplatky za odpady.

Upustí sa aj od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, a to za splnenia rovnakých podmienok - ak daňový subjekt tak urobí do 30. júna 2021.Aj v tomto prípade táto podmienka neplatí pri miestnych daniach a poplatkoch za odpady.

Zákon č. 67/2020 Z. z. „lex korona“ stanovil, že ak si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov vyšší daňový preplatok, než na ktorý mal skutočne nárok, dostane za takéto konanie pokutu vo výške 100% zo sumy, o ktorú si takto neoprávnene navýšil svoj preplatok. Predmetnú pokutu daňový subjekt však vďaka prijatému návrhu nedostane, ak sumu, ktorá mu neprislúchala, vráti správcovi dane.

 

Ministerstvo financií SR