Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní

Aktualizované dňa: 25.09.2020 15:00

Zverejňujeme prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní, ktoré sa „vypínajú“ v nadväznosti na novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVI-19 v znení neskorších predpisov, ktorá bola v utorok 22.9.2020 schválená NR SR.

Všeobecne

- Ukončenie pandémie 30. septembra 2020.
Pre všetky povinnosti, ktoré majú  daňové subjekty splniť do konca mesiaca po období pandémie, platí termín 2. novembra 2020, a to vzhľadom na to, že koniec októbra pripadne na  sobotu.

Konkrétne kľúčové opatrenia

1. Ročné zúčtovanie

- Vykonanie ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnávateľom za zamestnancov do 2. 11. 2020.
Doručenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnancovi do 30. 11. 2020.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov/Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

- Povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktoré uplynulo v období pandémie do 2. 11. 2020.
- Povinnosť zaplatenia dane z príjmov do 2. 11. 2020.
Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti správcovi dane vrátane zaplatenia dane do 30. 11. 2020.             
                                                                                                                                                                                                     
Zároveň informujeme daňové subjekty, že v prípade nepriaznivej finančnej situácie môžu požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach, pričom odporúčame žiadosti spolu s daňovým priznaním podať v dostatočnom časovom predstihu.

3. Podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vrátane odvedenia dane do 2. 11. 2020.

4. Asignácia podielu zaplatenej dane

Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane (2 %) pre zamestnanca do 16. 11. 2020.
Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnancom najneskôr do 30. 11. 2020.
Poukázanie 2 % správcom dane prijímateľovi na základe podaných daňových priznaní do 31. 1. 2021.
Poukázanie 2 % správcom dane prijímateľovi na základe podaného vyhlásenia zamestnancom do 26. 2. 2021.

5. Preddavky na daň z príjmov

Pri preddavkoch na daň z príjmov platí, že uplatnenie osobitného spôsobu platenia preddavkov podľa zákona č. 67/2020 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. sa uplatňuje na preddavky splatné do konca októbra 2020, ktorých splatnosť sa v súlade s daňovým poriadkom posúva na 2. 11. 2020.
Na preddavky na daň z príjmov splatné od 30.11. 2020 sa uplatňuje štandardný postup podľa ustanovení zákona o dani z príjmov.
Výnimku predstavuje neplatenie preddavkov na základe poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré je možné posledný krát uplatniť za preddavky splatné v septembri 2020. 

6. Dňom 1. 10. 2020 sa „naštartujú“ všetky daňové konania, ktoré boli v období pandémie prerušené:

- počnúc 1. októbrom 2020 sa bude pokračovať v prerušených daňových kontrolách, s výnimkou tých, ktoré boli prerušené z iných dôvodov ako z dôvodu pandémie.
- počnúc 1. októbrom 2020 sa bude pokračovať napr. aj v prerušených odvolacích konaniach a daňových exekučných konaniach.  

7. Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie neuhradil vyrubenú sumu dane, táto sa nebude považovať za nedoplatok, ak ju hradí do 2. novembra 2020.

8. Ak počas obdobia pandémie uplynula lehota, v ktorej mal daňový subjekt niečo splniť a nesplnil, môže tak urobiť do 2. novembra 2020  a lehota sa bude považovať za zachovanú (napr. predloženie dokladov na výzvu alebo podanie odvolania).

9. Znova začína plynúť prekluzívna lehota – t.j. lehota pre zánik práva vyrubiť daň.

Pre niektoré opatrenia sa obdobie pandémie považuje za skončené dňa 31. decembra 2020, ide napr. o zoznam daňových dlžníkov, ktorý finančná správa počas obdobia pandémie neaktualizovala, tento zoznam bude aktualizovaný až po 31. decembri 2020.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR