Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

POMOC S HYPOTÉKAMI

Aktualizované dňa: 02.01.2024 12:00

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Aj preto sa vláda rozhodla pripraviť schému pomoci a štát bude kompenzovať občanom zvýšené splátky úrokov.

Kým pomoc za rok 2023 bude realizovaná formou daňového bonusu a má ju na starosti Ministerstvo financií SR, pomoc od 1.1.2024 zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/prispevok-na-zvysenu-splatku-uveru-na-byvanie.html?page_id=1321127

POMOC VO FORME DAŇOVÉHO BONUSU ZA ROK 2023

Klientom bánk (daňovníkom), ktorým v roku 2023 po refixácii úrokovej sadzby úveru na bývanie skokovo narástli úroky a tak aj splátka, pomôže ministerstvo financií formou daňového bonusu. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do výšky 1 800 eur ročne (150 € mesačne).

Daňovník však musí splniť nasledovné podmienky:

 • Príjem daňovníka nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mzdy v hospodárstve. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého mesačného príjmu maximálne 2 086,40 € (za rok 2022).
 • V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžník (napríklad manžel/ka), táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich hrubý príjem spolu nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 €.
 • Daňovník si môže pomoc vo forme daňového bonusu uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť na bývanie.
 • Ak je na jednu nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver a ak má daňovník viacero úverov, rovnako platí, že pomoc je možné uplatniť len na jeden úver.
 • Zároveň platí, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť výlučne na bývanie daňovníka a jeho blízkych osôb a nesmie sa prenajímať.
 • Pomoc vo forme daňového bonusu je možné čerpať aj pri refinancovaní úveru do inej banky, ktoré bolo pred rokom 2023. Má to však svoje pravidlá (viď. nižšie).
 • Musí ísť o úver na bývanie poskytnutý bankou (nie však stavebnou sporiteľňou).

Ako postupovať?

Daňový bonus sa uplatňuje (na základe predloženého potvrdenia od banky) v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré sa podáva v roku 2024. Daňovník v takomto prípade musí banku požiadať o potvrdenie, ktoré následne priloží k svojmu daňovému priznaniu.

Ak zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023, uplatní si daňový bonus (na základe predloženého potvrdenia od banky) prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý mu vykonáva ročné zúčtovanie. Zamestnanec v takomto prípade musí banku požiadať o potvrdenie, ktoré následne predloží svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o vykonanie ročného zúčtovania.

Refinancovanie úveru na bývanie a daňový bonus

Na úvod dôležité pojmy:
REFIXOVANIE
- zmena úrokovej sadzby, ktorej dôsledkom je zmena výšky splátky v banke, v ktorej si klient zobral úver.
REFINANCOVANIE - prenesenie si úveru do inej banky, za účelom získania výhodnejších podmienok (najmä nižšia úroková sadzba). V tomto prípade však vzniká úplne nová zmluva s novými podmienkami a parametrami splátok. 

V prípade refinancovaných úverov (teda úverov, ktoré si klient v minulosti „preniesol“ do inej banky) platí niekoľko základných podmienok.

1. Dôležité je, kedy bolo refinancovanie („prenesenie“ do inej banky) realizované
2. Aký účel je na úverovej zmluve.

Vo všeobecnosti platí, že nárok na pomoc vo forme daňového bonusu je možné uplatniť po REFIXÁCII – teda po úprave výšky splátky z dôvodu zmeny úrokovej sadzby.

Pomoc vo forme daňového bonusu je však možné uplatniť aj na tie úvery na bývanie, ktoré boli REFINANCOVANÉ v minulosti, musí však byť súčasne splnených niekoľko podmienok:

 • K refinancovaniu došlo najneskôr do 31.12.2022.
 • Došlo k zvýšeniu splátky v roku 2023 z dôvodu nárastu úrokovej sadzby po refixácii.
 • V novej úverovej zmluve je uvedený aspoň jeden z účelov a to: (1) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, (2) výstavba alebo (3) rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Pomoc štátu je možné uplatniť aj na refinancované úvery (prenesené do inej banky) v roku 2023, no už nie formou daňového bonusu. Klient má možnosť si pomoc zo strany štátu uplatniť od 1.1.2024 cez príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ktorý zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/prispevok-na-zvysenu-splatku-uveru-na-byvanie.html?page_id=1321127

 

OTÁZKY A ODPOVEDE K POMOCI S HYPOTÉKAMI VO FORME DAŇOVEHO BONUSU ZA ROK 2023

Ak sa mi v roku 2023 refixoval úver na bývanie v mojej banke a mám zrazu vyššie splátky, mám nárok na daňový bonus?

 • Daňový bonus sa uplatňuje (na základe predloženého potvrdenia od banky) v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré sa podáva v roku 2024. Daňovník v takomto prípade musí banku požiadať o potvrdenie, ktoré následne priloží k svojmu daňovému priznaniu.
 • Ak zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023, uplatní si daňový bonus (na základe predloženého potvrdenia od banky) prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý mu vykonáva ročné zúčtovanie. Zamestnanec v takomto prípade musí banku požiadať o potvrdenie, ktoré následne predloží svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o vykonanie ročného zúčtovania.

Ak som si v roku 2023 refinancoval svoj úver na bývanie, teda som ho preniesol do inej banky, mám nárok na pomoc a môžem si uplatniť daňový bonus?

 • V prípade, ak si klient v roku 2023 refinancoval svoj úver na bývanie, teda „preniesol“ si ho do inej banky, a po tomto refinancovaní mu narástla splátka úveru, nárok na pomoc zo strany štátu vo forme daňového bonusu mu nevzniká.

Príklad: Bral som si úver na bývanie v roku 2018 s fixáciou úrokov na 5 rokov. Fixácia mi skončila v roku 2023, ale v inej banke som dostal lepšie podmienky, a tak som si úver refinancoval (preniesol do inej banky). V takomto prípade mi nárok na pomoc vo forme daňového bonusu nevzniká. 

Ak som si v roku 2020 refinancoval svoj úver na bývanie, teda som ho preniesol do inej banky a mal som fixáciu úrokov na 3 roky a v roku 2023 sa mi refixoval úver. Mám nárok na pomoc a môžem si uplatniť daňový bonus?

 • Pomoc vo forme daňového bonusu je možné uplatniť na tie úvery, ktoré boli refinancované aj v minulosti, najneskôr však do 31.12.2022 a došlo k zvýšeniu splátky v roku 2023 z dôvodu nárastu úrokovej sadzby po refixácii. V novej úverovej zmluve je tiež uvedený aspoň jeden z účelov a to: (1) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, (2) výstavba alebo (3) rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Príklad: Bral som si hypotéku v roku 2015 s fixáciou úrokov na 5 rokov. Fixácia mi skončila v roku 2020, ale v inej banke som dostal lepšie podmienky, a tak som si úver refinancoval (preniesol do inej banky). V novej úverovej zmluve mám uvedený účel - Nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie. V tejto novej banke som si zafixoval úroky na 3 roky. Fixácia mi teda skončila v roku 2023, pričom v roku 2023 sa mi aj zvýšila splátka. Po tejto fixácii som však už banku nemenil a prijal som ponuku súčasnej banky. Nárok na pomoc mi vzniká. Zdôrazňujem, že ak by som tam však nemal ani jeden z týchto účelov - ( nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, výstavba alebo, rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie), nárok na uplatnenie daňového bonusu by mi nevznikol. 

Ak som si v roku 2023 refinancoval svoj úver na bývanie, teda som ho preniesol do inej banky, no hneď v roku 2023 som požiadal o refixáciu úrokov. Mám nárok na pomoc a môžem si uplatniť daňový bonus?

 • Pomoc vo forme daňového bonusu nie je možné uplatniť na úvery, ktoré boli refinancované v roku 2023, a to bez ohľadu, či boli alebo neboli v roku 2023 aj refixované. Ak je splnený aspoň jeden z účelov: (1) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, (2) výstavba alebo (3) rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, v takomto prípade možno poskytnúť pomoc až od 1.1.2024 prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ktorý má na starosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/prispevok-na-zvysenu-splatku-uveru-na-byvanie.html?page_id=1321127
   

Príklad: Bral som si hypotekárny úver v roku 2018 s fixáciou úrokov na 5 rokov. Fixácia mi skončila v roku 2023, ale v inej banke som dostal lepšie podmienky, a tak som si úver refinancoval (preniesol do inej banky). V novej úverovej zmluve mám uvedený účel - Nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie. V tejto novej banke som však hneď v roku 2023 požiadal o refixáciu. Nárok na pomoc vo forme daňového bonusu za rok 2023 mi nevzniká, ale môžem si uplatniť pomoc štátu od 1.1.2024 vo forme príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Čo ak mám tzv. Americkú hypotéku, pri ktorom je potrebné založiť nehnuteľnosť?

 • Stále platí, že aj v takomto prípade musí byť v úverovej zmluve uvedený aspoň jeden z účelov: (1) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, (2) výstavba alebo (3) rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie. Ak je táto podmienka splnená a sú zároveň splnené všetky ostatné zákonné podmienky (uvedené vyššie v podmienkach), nárok na daňový bonus vzniká.

Príklad: Kupoval som si byt na vlastné bývanie. Keďže banka mi nemohla dať úver vo výške ceny bytu, ale len 80 % z jeho hodnoty, rozhodli sme sa s rodičmi, že založíme ich dom s vyššou hodnotou. Banka poskytla bezúčelový úver, ktorý sme použili na nákup môjho bytu. V úverovej zmluve je však uvedená zmienka o tom, že pôjde o nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, vtedy mi nárok na daňový bonus vzniká.

Aký príjem sa posudzuje v prípade zamestnanca? Ide o jeho hrubý príjem alebo o čistý príjem? V zákone je uvedené, že "na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje zdaniteľný príjem, ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane).

 • Podmienkou pre možnosť odpočítania navrhovaného nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky v zdaňovacom období 2023 je priemerný mesačný príjem vypočítaný z hrubého ročného zdaniteľného príjmu (t. j. bez uplatnenia výdavkov, poistného, nezdaniteľných častí základu dane) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022) najviac vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého mesačného príjmu maximálne 2 086,40 € (za rok 2022).

Aký príjem sa posudzuje v prípade živnostníka? Ide o jeho zisk ešte pred uplatnením nezdaniteľnej časti?

 • V prípade podnikateľa resp. samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje jeho celkový zdaniteľný príjem v hrubom, t. j. bez uplatnenia výdavkov, poistného, nezdaniteľných častí základu dane, za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022.

Je pri určovaní nároku na daňový bonus rozhodujúci príjem z roku 2023?

 • Nie, pri uplatňovaní daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za obdobie roku 2023 sa posudzuje priemerný mesačný príjem daňovníka za zdaňovacie obdobie 2022.

Čo v prípade, ak niekto časť roka poberal nemocenskú dávku, materské, rodičovský príspevok či dávku v nezamestnanosti? Rátajú sa aj tieto dávky do príjmu alebo nie?

 • Súčasťou priemerného mesačného príjmu sú len zdaniteľné príjmy daňovníka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022. Príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, nevstupujú do priemerného mesačného príjmu na účely uplatnenia nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Preto tieto druhy oslobodených príjmov nie sú rozhodné pre uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Som s dieťaťom doma a poberám rodičovský príspevok (iný príjem nemám). Spĺňam podmienky na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.  Ako si uplatním tento daňový bonus?

 • Ak v roku 2023 nemáte iné zdaniteľné príjmy, daňový bonus si uplatníte prostredníctvom daňového priznania.  O uplatnenie daňového bonusu prostredníctvom zamestnávateľa cez ročné zúčtovanie môžete požiadať len vtedy, ak by ste počas roku 2023 dosiahli príjem zo závislej činnosti (aj jednorazový).

Som dlhodobo PN. Mám hypotéku a v roku 2023 sa mi po refixáci zvýšili splátky. Spĺňam podmienky na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.  Ako si uplatním tento daňový bonus?

 • Ak v roku 2023 nemáte iné zdaniteľné príjmy, daňový bonus si uplatníte prostredníctvom daňového priznania.  O uplatnenie daňového bonusu prostredníctvom zamestnávateľa cez ročné zúčtovanie môžete požiadať len vtedy, ak by ste počas roku 2023 dosiahli príjem zo závislej činnosti (aj jednorazový).

Ak sú pri úvere dvaja spoludlžníci, hranica príjmu na získanie daňového bonusu je dvojnásobná. Je potrebné v takom prípade priložiť k daňovému priznaniu potvrdenie o príjme od druhého spoludlžníka?

 • Nie, nie je to potrebné.

Ako si daňový úrad overí, aký je ich spoločný príjem?

 • Primárne si overuje splnenie podmienok na uplatnenie daňového bonusu daňovník (dlžník), ktorý uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, t.j. preverí, či spolu so spoludlžníkom neprekročili ustanovenú sumu príjmu. Správca dane z priloženého potvrdenia od banky môže identifikovať osobu spoludlžníka a následne môže preveriť podmienku splnenia spoločného príjmu, napríklad zo svojich informačných systémov.

Čo sa stane v prípade, ak niekomu vznikne daňový bonus vyšší ako je výška dane, ktorú má zaplatiť? Vyplatí mu štát rozdiel alebo v tomto prípade si môže uplatniť bonus len do výšky vypočítanej dane?

 • Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky si môže daňovník uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie. Zostávajúcu časť daňového bonusu správca dane vráti daňovníkovi podobne, ako v prípade daňového preplatku.