Podpora reforiem na Slovensku

Aktualizované dňa: 28.04.2021 14:55

Európska komisia (EK) sa rozhodla podporiť 8 projektov v rámci Nástroja technickej pomoci (TSI) a prideliť im celkové financovanie vo výške takmer 5,8 milióna eur. Ide o doteraz najvyššiu sumu, ktorú sa podarilo Slovenskej republike získať v rámci obdobných nástrojov EK. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) v týchto dňoch podpísalo s Európskou komisiou tzv. Plán spolupráce a podpory pre projekty, ktoré budú realizované v tomto roku.

EK vlani na jeseň roku vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v rámci TSI, ktorý je pokračovateľom úspešného Programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). Slovensko sa do TSI v októbri minulého roka zapojilo s 25 projektami v kumulatívnej hodnote 8 799 520 eur, z ktorých EK po zlúčení niektorých úspešných žiadostí vybrala 8 najlepších v celkovej výške takmer 5,8 milióna eur.

Finančné požiadavky boli teda splnené na 65,6%. Vďaka snahe jednotlivých ministerstiev a kvalite projektov tak má Slovensko šancu na reformy v oblasti zdravotníctva, školstva, modernizáciu sieťovej regulácie, zelenú transformáciu alebo skvalitnenie verejných financií.

Hlavným cieľom TSI je pomôcť krajinám pri vykonávaní štrukturálnych reforiem podporujúcich rast hospodárstva. Tieto reformy by mali pomôcť posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť rast produktivity, udržateľný hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta a podporovať investície. Na rozdiel od štrukturálnych fondov, správu a riadenie celého projektu zabezpečuje priamo Komisia. Rezorty sú tak len prijímateľom výhod programu. Odbor európskych politík pri MF SR plní úlohu národného koordinátora TSI. Treba zdôrazniť, že tento program nekončí a krajiny sa budú môcť zapojiť opätovne aj na jeseň tohto roka.

Úspešné projekty

Medzi úspešnými uchádzačmi zo Slovenska je Ministerstvo zdravotníctva SR s projektom komplexnej systémovej reformy a zvýšenia nákladovej efektívnosti zdravotníckej starostlivosti na Slovensku. MF SR bolo úspešné s projektami pre prípravu a implementácii plánu obnovy, posilnenie rámca zodpovednej fiškálnej politiky a transferové oceňovanie. Ministerstvo vnútra SR získalo podporu EK na projekt venovaný boju proti praniu špinavých peňazí. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uspelo s projektom venovaným digitalizácii a reforme učebnej osnovy pre základné a stredné školy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR získalo podporu pre prípravu projektov z Fondu spravodlivej tranzície (JFT). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví uspel s projektom komplexnej reformy a modernizácie regulačného rámca sieťových odvetný na Slovensku. 

TSI sa sústreďuje najmä na reformy v kontexte Európskeho semestra (špecifické odporúčania pre krajiny - CSRs), na reformy spájané s prioritami EÚ, reformy v rámci prípravy a implementácie Plánov obnovy a odolnosti a na reformy, ktoré členské štáty vykonávajú na vlastný podnet. Zároveň špecifický dôraz je kladený na reformy v oblasti digitálnej a klimatickej agendy (priority EK). Program je otvorený všetkým členským štátom Únie a hlavným výberovým kritériom je kvalita projektov a opodstatnenosť reforiem v kontexte potrieb príslušného členského štátu.

Viac informácií o podporených projektoch nájdete na stránke Európskej komisie. O samotnom programe sa viac dozviete na stránke ministerstva financií.

 

 

Ministerstvo financií SR