Program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP)

Program na podporu štrukturálnych reforiem (Structural Reform Support Programme - SRSP)

Európska komisia v marci 2017 zahájila Program na podporu štrukturálnych reforiem 2017-2020. Hlavným koordinátorom za Slovenskú republiku je odbor európskych politík na sekcii medzinárodných vzťahov MF SR. Zodpovednou osobou je riaditeľ odboru európskych politík, Andrej Šimo (andrej.simo@mfsr.sk). Kontaktnou osobou je Juraj Toporčák (juraj.toporcak@mfsr.sk). Termín na predloženie návrhov projektov do nasledujúcej štvrtej fázy Programu SRSP by mal byť 31. október 2018.

Pre komunikáciu a zasielanie projektov prosím využívajte adresu srsp@mfsr.sk

Ministerstvo financií SR v septembri 2018 organizovalo workshop v spolupráci so Službou na podporu štrukturálnych reforiem (SRSS) Európskej komisie, kde sa rezorty bližšie oboznámili s programom a predbežne prezentovali svoje návrhy projektov. Termín na podanie žiadostí pre projekty (zaslanie koordinátorovi MF SR), ktoré majú byť realizované počas roka 2019 bol 24. október 2018. Projekty boli následne vyhodnotené a zaslané SRSS 31. októbra 2018. Do konca roka  Európska komisia vybrala projekty pre nadchádzajúci cyklus. Slovensko sa do Programu v októbri minulého roka zapojilo už po tretí krát so 17 projektami, z ktorých EK vybrala 11 najlepších v celkovej výške 3 miliónov EUR. Vďaka snahe jednotlivých ministerstiev a kvalite projektov tak má Slovensko šancu na zlepšenie administratívnych kapacít pri príprave opatrení na trhu práce, v podnikateľskom prostredí, justícii, miestnej samospráve, či kvalite ovzdušia.

 

Všeobecným cieľom Programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a štrukturálnym reformám v členských štátoch formou technickej asistencie. Prostredníctvom expertízy sa vnútroštátnym orgánom poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu inštitúcií, správu administratívny, ekonomický a sociálny sektor v reakcii na sociálno-ekonomické problémy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, rast, zamestnanosť a investície, najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj cez poskytovanie pomoci pri efektívnom a účinnom čerpaní z fondov Únie.

Program sa sústreďuje najmä na reformy v kontexte špecifických odporúčaní pre krajiny (CSRs), ale aj na reformy spájané s prioritami EÚ a reformy, ktoré členské štáty vykonávajú na vlastný podnet.

V záujme dosiahnutia cieľov v rámci Programu môžu byť poskytnuté napr.:

 • odborné znalosti súvisiace s legislatívnymi, inštitucionálnymi, štrukturálnymi a administratívnymi reformami,
 • poskytovanie expertov, (vrátane rezidentských expertov) na kratšie alebo dlhšie obdobie na vykonávanie úloh v konkrétnych oblastiach alebo na vykonávanie operačných činností, v prípade potreby s tlmočením, prekladom a podporou spolupráce, administratívnou pomocou a podporou prostredníctvom infraštruktúry a zariadení,
 • zber údajov a štatistík a tvorba spoločných metodík,
 • štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia a posúdenia vplyvu, vypracovanie a uverejňovanie príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu,
 • budovanie IT kapacít,
 • komunikačné projekty, organizácia informačných a mediálnych kampaní,
 • budovanie inštitucionálnych, administratívnych alebo odvetvových kapacít a súvisiace podporné akcie, najmä: semináre, konferencie a workshopy, pracovné návštevy, odbornú spôsobilosť, vzdelávacie opatrenia, a pod.


V  rámci SRSP je možné žiadať o podporu napríklad v nasledovných oblastiach:

 • Budovanie analytických kapacít rezortov
 • Zdieľanie skúseností a vymieňanie najlepších postupov v oblasti eHealth
 • Podpora pri vytváraní nového modelu kompetencií a systému odmeňovania
 • Inklúzia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia/ podpora rómskych komunít
 • Reforma akreditačnej komisie a procesu akreditácie
 • Zvýšenie kvality vzdelávania a zvyšovania atraktivity učiteľského povolania
 • Podpora marginalizovaných rómskych komunít
 • Integrácia dlhodobo nezamestnaných
 • Revízia dávok v nezamestnanosti

EK zahájila prvé kolo výziev v marci 2017. Technická asistencia je pre všetky schválené projekty poskytnutá od septembra 2017.

Žiadatelia môžu kontaktovať aj tím Európskej komisie:

Všeobecný kontaktný bod pre členské štáty

Mary.McCarthy@ec.europa.eu

Konkrétne kontaktné body pre členské štáty