Program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) - Nástroj technickej podpory (TSI)

Európska komisia v marci 2017 zahájila Program na podporu štrukturálnych reforiem 2017-2020. Od roku 2021 funguje pod názvom Nástroj technickej pomoci (TSI). Hlavným koordinátorom za Slovenskú republiku je odbor európskych politík na sekcii medzinárodných vzťahov MF SR. Zodpovednou osobou je riaditeľ odboru európskych politík, Juraj Toporčák (juraj.toporcak@mfsr.sk), kontaktnou osobou je Ema Grajcarová (ema.grajcarova@mfsr.sk) alebo srsp@mfsr.sk. 

Informácie k novému kolu predkladania návrhov projektov - TSI 2021 (budeme aktualizovať)

Termín na predkladanie žiadostí o podporu z Nástroja technickej pomoci (TSI) pre rok 2021 bol 23. október 2020. Aktualizovaná forma žiadosti a inštrukcie.  

Termín na predloženie návrhov projektov do nasledujúcej fázy Nástroja technickej podpory (TSI) pre rok 2021 je 23. október 2020. Projekty je potrebné zaslať národnej koordinačnej autorite, teda MFSR, na adresu srsp@mfsr.sk. Následne budú projekty hodnotené a priorizované, a 31. októbra 2020 zaslané Európskej komisii.

Pre komunikáciu a zasielanie projektov prosím využívajte adresu srsp@mfsr.sk

 • + Plán spolupráce a podpory SRSP


Všeobecným cieľom Programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a štrukturálnym reformám v členských štátoch formou technickej asistencie. Prostredníctvom expertízy sa vnútroštátnym orgánom poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu inštitúcií, správu administratívny, ekonomický a sociálny sektor v reakcii na sociálno-ekonomické problémy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, rast, zamestnanosť a investície, najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj cez poskytovanie pomoci pri efektívnom a účinnom čerpaní z fondov Únie.

Program sa sústreďuje najmä na reformy v kontexte špecifických odporúčaní pre krajiny (CSRs), ale aj na reformy spájané s prioritami EÚ a reformy, ktoré členské štáty vykonávajú na vlastný podnet.

V záujme dosiahnutia cieľov v rámci Programu môžu byť poskytnuté napr.:

 • odborné znalosti súvisiace s legislatívnymi, inštitucionálnymi, štrukturálnymi a administratívnymi reformami,
 • poskytovanie expertov, (vrátane rezidentských expertov) na kratšie alebo dlhšie obdobie na vykonávanie úloh v konkrétnych oblastiach alebo na vykonávanie operačných činností, v prípade potreby s tlmočením, prekladom a podporou spolupráce, administratívnou pomocou a podporou prostredníctvom infraštruktúry a zariadení,
 • zber údajov a štatistík a tvorba spoločných metodík,
 • štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia a posúdenia vplyvu, vypracovanie a uverejňovanie príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu,
 • budovanie IT kapacít,
 • komunikačné projekty, organizácia informačných a mediálnych kampaní,
 • budovanie inštitucionálnych, administratívnych alebo odvetvových kapacít a súvisiace podporné akcie, najmä: semináre, konferencie a workshopy, pracovné návštevy, odbornú spôsobilosť, vzdelávacie opatrenia, a pod.


V  rámci SRSP je možné žiadať o podporu napríklad v nasledovných oblastiach:

 • Budovanie analytických kapacít rezortov
 • Zdieľanie skúseností a vymieňanie najlepších postupov v oblasti eHealth
 • Podpora pri vytváraní nového modelu kompetencií a systému odmeňovania
 • Inklúzia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia/ podpora rómskych komunít
 • Reforma akreditačnej komisie a procesu akreditácie
 • Zvýšenie kvality vzdelávania a zvyšovania atraktivity učiteľského povolania
 • Podpora marginalizovaných rómskych komunít
 • Integrácia dlhodobo nezamestnaných
 • Revízia dávok v nezamestnanosti

EK zahájila prvé kolo výziev v marci 2017. Technická asistencia je pre všetky schválené projekty poskytnutá od septembra 2017.

Žiadatelia môžu kontaktovať aj tím Európskej komisie:

Všeobecný kontaktný bod pre členské štáty: REFORM-SRSP@ec.europa.eu