Program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP)

Program na podporu štrukturálnych reforiem (Structural Reform Support Programme - SRSP)

Európska komisia v marci 2017 zahájila Program na podporu štrukturálnych reforiem 2017-2020. Hlavným koordinátorom za Slovenskú republiku je odbor európskych politík na sekcii medzinárodných vzťahov MF SR. Zodpovednou osobou je riaditeľ odboru európskych politík, Andrej Šimo (andrej.simo@mfsr.sk), kontaktnou osobou je Michal Držka (michal.drzka@mfsr.sk)

Informácie k poslednému kolu predkladania návrhov projektov - SRSP 2020

Termín na predkladanie žiadostí o podporu z Programu SRSP 2020 je 23. október 2019. Žiadosti posielajte emailom na adresu srsp@mfsr.sk. Aktualizovaná forma žiadosti a inštrukcie.  

Sekcia medzinárodných vzťahov MF SR v spolupráci s Európskou komisiou zorganizovala seminár k štvrtému kolu predkladania návrhov projektov. Seminár sa uskutočnil 1. júla v priestoroch MF SR za účasti viacerých rezortov. Termín na predloženie návrhov projektov do nasledujúcej štvrtej fázy Programu SRSP je 23. október 2019. Projekty je potrebné zaslať národnej koordinačnej autorite, teda MFSR, na adresu srsp@mfsr.sk. Následne budú projekty hodnotené a priorizované, a 31. októbra 2019 zaslané Európskej komisii.

Pre komunikáciu a zasielanie projektov prosím využívajte adresu srsp@mfsr.sk

Informácie o poslednom kole Programu SRSP

Ministerstvo financií SR v septembri 2018 organizovalo workshop v spolupráci so Službou na podporu štrukturálnych reforiem (SRSS) Európskej komisie, kde sa rezorty bližšie oboznámili s programom a predbežne prezentovali svoje návrhy projektov. Termín na podanie žiadostí pre projekty (zaslanie koordinátorovi MF SR), ktoré majú byť realizované počas roka 2019 bol 24. október 2018. Projekty boli následne vyhodnotené a zaslané SRSS 31. októbra 2018. Do konca roka  Európska komisia vybrala projekty pre nadchádzajúci cyklus. Slovensko sa do Programu v októbri minulého roka zapojilo už po tretí krát so 17 projektami, z ktorých EK vybrala 11 najlepších v celkovej výške 3 miliónov EUR. Vďaka snahe jednotlivých ministerstiev a kvalite projektov tak má Slovensko šancu na zlepšenie administratívnych kapacít pri príprave opatrení na trhu práce, v podnikateľskom prostredí, justícii, miestnej samospráve, či kvalite ovzdušia.

 • + Plán spolupráce a podpory SRSP

 

Všeobecným cieľom Programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a štrukturálnym reformám v členských štátoch formou technickej asistencie. Prostredníctvom expertízy sa vnútroštátnym orgánom poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu inštitúcií, správu administratívny, ekonomický a sociálny sektor v reakcii na sociálno-ekonomické problémy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, rast, zamestnanosť a investície, najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj cez poskytovanie pomoci pri efektívnom a účinnom čerpaní z fondov Únie.

Program sa sústreďuje najmä na reformy v kontexte špecifických odporúčaní pre krajiny (CSRs), ale aj na reformy spájané s prioritami EÚ a reformy, ktoré členské štáty vykonávajú na vlastný podnet.

V záujme dosiahnutia cieľov v rámci Programu môžu byť poskytnuté napr.:

 • odborné znalosti súvisiace s legislatívnymi, inštitucionálnymi, štrukturálnymi a administratívnymi reformami,
 • poskytovanie expertov, (vrátane rezidentských expertov) na kratšie alebo dlhšie obdobie na vykonávanie úloh v konkrétnych oblastiach alebo na vykonávanie operačných činností, v prípade potreby s tlmočením, prekladom a podporou spolupráce, administratívnou pomocou a podporou prostredníctvom infraštruktúry a zariadení,
 • zber údajov a štatistík a tvorba spoločných metodík,
 • štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia a posúdenia vplyvu, vypracovanie a uverejňovanie príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu,
 • budovanie IT kapacít,
 • komunikačné projekty, organizácia informačných a mediálnych kampaní,
 • budovanie inštitucionálnych, administratívnych alebo odvetvových kapacít a súvisiace podporné akcie, najmä: semináre, konferencie a workshopy, pracovné návštevy, odbornú spôsobilosť, vzdelávacie opatrenia, a pod.


V  rámci SRSP je možné žiadať o podporu napríklad v nasledovných oblastiach:

 • Budovanie analytických kapacít rezortov
 • Zdieľanie skúseností a vymieňanie najlepších postupov v oblasti eHealth
 • Podpora pri vytváraní nového modelu kompetencií a systému odmeňovania
 • Inklúzia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia/ podpora rómskych komunít
 • Reforma akreditačnej komisie a procesu akreditácie
 • Zvýšenie kvality vzdelávania a zvyšovania atraktivity učiteľského povolania
 • Podpora marginalizovaných rómskych komunít
 • Integrácia dlhodobo nezamestnaných
 • Revízia dávok v nezamestnanosti

EK zahájila prvé kolo výziev v marci 2017. Technická asistencia je pre všetky schválené projekty poskytnutá od septembra 2017.

Žiadatelia môžu kontaktovať aj tím Európskej komisie:

Všeobecný kontaktný bod pre členské štáty: REFORM-SRSP@ec.europa.eu