Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Nástroj technickej podpory (TSI)

Európska komisia zahájila v roku 2017 Program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) 2017-2020. Od roku 2021 funguje tento program pod názvom Nástroj technickej podpory (TSI). Hlavným koordinátorom za Slovenskú republiku je odbor európskych politík na sekcii medzinárodných vzťahov MF SR. Zodpovednou osobou je riaditeľ odboru európskych politík, Juraj Toporčák (juraj.toporcak@mfsr.sk), kontaktným bodom je e-mail: srsp@mfsr.sk. 

Všeobecným cieľom Nástroja je prispieť k reformám v členských štátoch formou technickej asistencie (poskytovanie expertov, zber údajov, štúdie, výskumy, analýzy, komunikačné projekty, zdieľanie skúseností a pod.), ktorú pre členské štáty zabezpečí Európska komisia po konzultáciách a v spolupráci s jednotlivými rezortami. TSI sa sústreďuje najmä na reformy v kontexte Európskeho semestra (špecifické odporúčania pre krajiny - CSRs), na reformy spájané s prioritami EÚ, reformy v rámci prípravy a implementácie Plánov obnovy a odolnosti a na reformy, ktoré členské štáty vykonávajú na vlastný podnet.

V záujme dosiahnutia cieľov v rámci Nástroja môžu byť poskytnuté napr.:

 • odborné znalosti súvisiace s legislatívnymi, inštitucionálnymi, štrukturálnymi a administratívnymi reformami,
 • poskytovanie expertov, (vrátane rezidentských expertov) na kratšie alebo dlhšie obdobie,
 • zber údajov a štatistík a tvorba spoločných metodík,
 • štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia a posúdenia vplyvu, vypracovanie a uverejňovanie príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu,
 • budovanie IT kapacít,
 • komunikačné projekty, organizácia informačných a mediálnych kampaní,
 • budovanie inštitucionálnych, administratívnych alebo odvetvových kapacít a súvisiace podporné akcie, najmä: semináre, konferencie a workshopy, pracovné návštevy, odbornú spôsobilosť, vzdelávacie opatrenia, a pod.

Podporu môžu poskytovať interní experti Komisie priamo alebo v súčinnosti s inými poskytovateľmi technickej pomoci:

 • expertmi zo štátnej správy členských štátov EÚ (TAIEX),
 • medzinárodnými organizáciami,
 • súkromnými firmami a konzultantmi,
 • jednotlivými odborníkmi zo súkromného sektora.

TSI poskytuje technickú podporu členským štátom v širokej škále oblastí politiky. Patria sem:

 • zelená transformácia,
 • zdravotná a dlhodobá starostlivosť,
 • zručnosti, vzdelávanie a odborná príprava,
 • správa vecí verejných a verejná správa,
 • konkurencieschopnosť,
 • finančný sektor a prístup k financiám,
 • správa príjmov a riadenie verejných financií,
 • trh práce a sociálna ochrana.

Zoznam projektov podporených na SR nájdete tu, resp. v tomto informačnom materiáli prípadne na tejto interaktívnej mape. O výsledkoch minuloročnej výzvy TSI 2021 informovalo ministerstvo financií SR aj vo svojej tlačovej správe.

TSI 2022

Novinkou tohtoročného kola TSI 2022 je špecifická podpora medzinárodných projektov a preferencia projektov súvisiacich s hlavnými iniciatívami EK (tzv. flagships support projects) – všetky dôležité informácie o tohtoročnej výzve nájdete na tomto odkaze.

Termínom pre predloženie žiadosti v rámci výzvy TSI 2022 je 25.10.2021 a to na e-mail srsp@mfsr.sk.

Žiadatelia môžu kontaktovať aj tím Európskej komisie:

Všeobecný kontaktný bod pre členské štáty: REFORM-SRSP@ec.europa.eu

Viac informácií nájdete na webových stránkach Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_en