Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Podpora reforiem na Slovensku

Aktualizované dňa: 09.03.2022 14:30

Európska komisia (EK) sa pre rok 2022 rozhodla z Nástroja technickej pomoci (TSI) podporiť 10 projektov a prideliť im celkové financovanie vo výške takmer 6,9 milióna eur.

EK v septembri minulého roku vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v rámci TSI, ktorý je pokračovateľom úspešného Programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). Slovensko sa do TSI v októbri zapojilo s 18 projektami v kumulatívnej hodnote 6 924 320 eur, z ktorých EK po zlúčení niektorých úspešných žiadostí vybrala 10 najlepších v celkovej výške 6,9 milióna eur.

Finančné požiadavky boli teda splnené v plnej hodnote. Vďaka snahe jednotlivých ministerstiev a kvalite projektov má Slovensko príležitosť na reformy v oblasti sociálnych vecí, eVlády, verejnej dopravy, digitálnej a zelenej transformácie alebo v skvalitnení verejných financií.

Hlavným cieľom TSI je pomôcť krajinám pri vykonávaní štrukturálnych reforiem podporujúcich rast hospodárstva. Tieto reformy by mali pomôcť posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť rast produktivity, udržateľný hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta a podporovať investície. Tohtoročné špecifikum TSI je zameranie na ciele zelenej a digitálnej transformácie pri implementácií národných plánov obnovy a odolnosti.

Na rozdiel od štrukturálnych fondov, správu a riadenie celého projektu zabezpečuje priamo EK. Rezorty sú tak len prijímateľom výhod programu. Odbor európskych politík pri MF SR plní úlohu národného koordinátora TSI. Treba zdôrazniť, že tento program kontinuálne pokračuje a členské krajiny sa budú môcť zapojiť opätovne na jeseň tohto roka.

Úspešné projekty

Medzi úspešnými uchádzačmi zo Slovenska sú Národná implementačná a koordinačná autorita Plánu obnovy v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre životné prostredie a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví s projektom zameraným na zelenú obnovu budov na Slovensku. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie bolo úspešné s projektami v oblasti vývoja eVlády a umelej inteligencie pre implementáciu plánu obnovy, posilnení digitálnych schopností seniorov, a pokračovanie projektu pre podporu a implementáciu projektov z Fondu na spravodlivú transformáciu. Ministerstvo dopravy a výstavby SR získalo podporu pre projekt venovaný podpore zelenej a čistej verejnej dopravy. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uspelo s projektom venovaným implementácií Európskej záruky pre zraniteľné deti. Ministerstvo životného prostredia SR získalo podporu na posilnenie zelenej transformácie na Slovensku prostredníctvom klimatického a makroekonomického modelovania. Finančné riaditeľstvo SR uspelo s cezhraničným projektom efektívnej výmeny daňových informácií, ktorého cieľom je budovať kapacity proti agresívnemu daňovému plánovaniu spolu s Poľskom. Ďalším z úspešných žiadateľov je Národná banka Slovenska s projektom posilnenia kapacít dohľadu v oblasti digitálnych financií. V neposlednom rade bola podporená žiadosť Národnej rady pre produktivitu so zámerom rozvoja mikro-údajovej infraštruktúry

TSI sa sústreďuje najmä na reformy v kontexte Európskeho semestra (špecifické odporúčania pre krajiny - CSRs), na reformy spájané s prioritami EÚ, reformy v rámci implementácie Plánov obnovy a odolnosti a na reformy, ktoré členské štáty vykonávajú na vlastný podnet. Zároveň je špecifický dôraz kladený na reformy v oblasti digitálnej a zelenej transformácie. Program je otvorený všetkým členským štátom Únie a hlavným výberovým kritériom je kvalita projektov a opodstatnenosť reforiem v kontexte potrieb príslušného členského štátu.

Viac informácií o podporených projektoch nájdete na stránke Európskej komisie. O samotnom programe sa viac dozviete na stránke ministerstva financií.  

 

Ministerstvo financií SR