Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 3-2022-U k účtom PO, RO alebo SO, ktorý realizuje platby a prijíma prostriedky z PO a z vysporiadania finančných vzťahov na svoje účty v ŠP v rámci PO 2021 – 2027

Usmernenie č. 3/2022 - U k účtom platobného orgánu, riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu, ktorý realizuje platby a prijíma prostriedky z platobného orgánu a z vysporiadania finančných vzťahov na svoje účty v Štátnej pokladnici v rámci programového obdobia 2021 – 2027 vydáva sekcia európskych fondov MF SR na účely:

  • správneho založenia účtov platobného orgánu a riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu, ktorý realizuje platby a prijíma prostriedky z platobného orgánu a z vysporiadania finančných vzťahov na svoje účty v Štátnej pokladnici (ďalej len riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán s platobnou funkciou) a ich správneho používania v súvislosti s poskytovaním príspevku podľa zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon);
  • správnej realizácie úhrad pohľadávok z príspevku a pohľadávok z rozhodnutia v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • správneho sledovania a vykazovania aktuálneho dopadu korekcií, finančných opráv a vrátených finančných prostriedkov v rámci realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na schodok verejnej správy podľa metodiky ESA 2010 v súlade s opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a priebežného dopĺňania uvoľnených zdrojov štátneho rozpočtu z titulu nezrovnalostí do alokácie programu na financovanie nových oprávnených projektov v rámci príslušnej kapitoly a sektora verejnej správy.

Usmernenie nadobúda účinnosť: 8.7.2022