Usmernenie č. 3/2015 - U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho

Sekcia európskych fondov MF SR vydáva toto usmernenie na účely zabezpečenia správnych a jednoznačných administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie spätných tokov (vysporiadanie finančných vzťahov) pri implementácii a realizácii prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v nadväznosti na novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 1.1.2015.

Usmernenie nahrádza v plnom rozsahu prílohu č. 16a_b k Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a k Systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013.

Aktualizácia usmernenia č. 3/2015 - U, verzia 3.0:

Predmetná aktualizácia usmernenia verzia 3.0 dopĺňa v prílohách A, C, D a E:

  • v bode 6 postupy vrátenia úroku z omeškania  podľa § 28 ods. 11 a § 28a ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, § 42 ods. 11 a § 45 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 369 Obchodného zákonníka,
  • v bode 7 vrátenie  prostriedkov podľa § 27a ods.3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov  a § 41 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania  (0,5 násobku prostriedkov) a 
  • v prílohe A kódy zdroja,
  • v prílohe E poznámku k ďalšiemu použitiu vrátených finančných prostriedkov v súlade s § 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Aktualizáciou usmernenia verzia 3.0 sa súčasne nahrádza metodický pokyn k určeniu účtov pre vrátenie prostriedkov podľa § 27a ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania vydaný  listom MF SR č. MF/014047/2016-55  z 13.5.2016.

Aktualizácia usmernenia verzia 3.0 nadobúda účinnosť 25.11.2016.