Usmernenie č. 4/2014 - U k účtom platobnej jednotky a platobného orgánu / certifikačného orgánu v Štátnej pokladnici a k pohľadávkam v rámci programového obdobia 2004 - 2006, 2007 - 2013 a 2014 - 2020

Toto usmernenie vydáva sekcia európskych fondov MF SR na účely:

  • správneho založenia účtov platobnej jednotky a platobného orgánu / certifikačného orgánu v Štátnej pokladnici a ich správneho používania v súvislosti s poskytovaním nenávratného finančného príspevku podľa podmienok zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • automatického párovania prijatých úhrad z dôvodu vrátenia prostriedkov od prijímateľov v rámci programového obdobia 2014 – 2020 na základe automaticky generovaného variabilného symbolu systémom ITMS pre všetky pohľadávky podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo vrátenia z vlastnej iniciatívy prijímateľa; 
  • správneho účtovania, evidencie a zabezpečenia realizácie úhrad pohľadávok z príspevku a pohľadávok z rozhodnutia správcom pohľadávky (poskytovateľom alebo príslušnou správou finančnej kontroly), platobnou jednotkou a platobným orgánom / certifikačným orgánom pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • správneho sledovania a vykazovania aktuálneho dopadu korekcií, finančných opráv a vrátených finančných prostriedkov v rámci realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na schodok verejnej správy podľa metodiky ESA 2010 v súlade s platným opatrením MF SR z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a 
  • priebežného dopĺňania uvoľnených zdrojov štátneho rozpočtu z titulu nezrovnalostí do alokácie operačného programu na financovanie nových oprávnených projektov v rámci príslušnej kapitoly a sektora verejnej správy.

Dátum vydania: 17.12.2014

Dátum platnosti: 17.12.2014

Zverejňuje sa zoznam  účtov platobných jednotiek a certifikačného orgánu pre odvody na základe rozhodnutí správy finančnej kontroly, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2015 na účely ich uplatnenia v rozhodnutiach správ finančnej kontroly v súlade s predmetným  usmernením.

Aktualizácia usmernenia č. 4/2014-U, verzia 2.0:

Vo verzii  2.0 usmernenia sú zohľadnené zmeny vyplývajúce zo zákona č. 93/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúdajúceho účinnosť od 1.6.2017.

Aktualizácia nadobúda účinnosť 1.7.2017.

Oznam o zmene:

Dňa 24.11.2017 bola aktualizovaná príloha (Zoznam účtov PJ a CO pre odvody z rozhodnutí ÚVA 2004-2006,2007-2013 a 2014-2020)  usmernenia č. 4/2014-U, verzia 2.0 z dôvodu opravy názvu platobnej jednotky a čísla účtov. Zmena bola vykonaná v riadku 103.