Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

9. Štátna kasa na uzde (júl 2020)

Návrh viacročných výdavkových stropov

Slovenskému rozpočtovému rámcu aktuálne chýba vhodný nástroj na operatívne riadenie rozpočtu. Zavedenie pravidla viacročných výdavkových stropov by túto medzeru zaplnilo. Limity na verejné výdavky by viedli najmä k posilneniu rozpočtovej disciplíny a proti-cyklickejšej fiškálnej politike, čo potvrdzuje aj testovanie na základe historických údajov. Stanovenie výdavkových stropov navrhujeme prepojiť s existujúcimi európskymi aj národnými pravidlami. To aktuálne zodpovedá postupnému dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa (tzv. MTO), v podobe štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 % HDP. Nominálne limity výdavkov by boli schvaľované parlamentom na rolovacom trojročnom horizonte, pričom plne záväzné by boli počas jeho prvých dvoch rokoch. Aktualizovanie tretieho roka tak dá priestor vláde rýchlejšie benefitovať zo štrukturálnych reforiem. Výdavkovým limitom navrhujeme pokryť približne štyri pätiny verejných výdavkov, po odčlenení položiek mimo kontroly vlády. Pravidlo navrhujeme posilniť aj korekčným mechanizmom, ktorým by sa postupne kompenzovali identifikované odchýlky v hospodárení. Okrem toho, povinnosť rešpektovať výdavkový strop pri prijímaní nových zákonov navrhujeme ukotviť priamo v ústavnom zákone. Naopak, po aktivácii únikových klauzúl, v prípade významnej hospodárskej recesie či prebiehajúcej pandémie spôsobenej koronavírusom, by sa limity naopak dočasne neuplatňovali.