Vzdelávanie

Ak si analytik zamestnaný vo verejnej správe a chceš sa ďalej vzdelávať vo svojej oblasti a lepšie pracovať pre Slovensko, si na správnom mieste.


Kto sa môže vzdelávania zúčastniť

Vzdelávanie je určené len pre analytických zamestnancov partnerov projektu  spĺňajúcich jedno z nasledovných kritérií:

 1. zamestnanec analytického útvaru vykonávajúci analytické činnosti alebo
 2. zamestnanec mimo analytického útvaru, vykonávajúci analytické činnosti.

ZÁVÄZOK: Podmienkou pre absolvovanie vzdelávania je čestné vyhlásenie zamestnanca, že zotrvá pracovať vo verejnej správe po dobu určenú na základe výšky výdavkov projektu na školenie. Konkrétne podmienky sú určené v tomto dokumente.


Ako vyberať vzdelávacie podujatia

Základné kritériá pre výber vzdelávacích podujatí:

 • vzdelávanie je zamerané na analytické činnosti,
 • vzdelávanie je organizované v zahraničí (pokiaľ je vzdelávanie realizované mimo územia Európskej únie, je nutné zdôvodniť takýto výber),
 • inštitúcia poskytujúca vzdelávanie spĺňa stanovené kritériá kvality  alebo vzdelávanie poskytuje inštitúcia zo schváleného zoznamu. Vzdelávacia inštitúcia, ktorá nespĺňa stanovené kritériá môže byť doplnená do zoznamu na základe súhlasu riadiaceho výboru.

Podrobné informácie o jednotlivých kritériách nájdete v tomto dokumente.

Kde vyberať:

SKÚŠKA: V prípade možnosti ukončenia vybraného vzdelávania skúškou, je účastník povinný absolvovať skúšku.

UPOZORNENIE: Termín pre zaplatenie poplatku za vzdelávanie je veľmi dôležitý. Každú účasť na vzdelávaní musí vopred schváliť riadiaci výbor. Následné vybavenie vzdelávania v služobnom úrade partnera  je proces, ktorý môže trvať 2 až 4 týždne. S týmto časom je nevyhnutné počítať a sledovať termín pre prihlásenie a zaplatenie poplatku za vzdelávanie.


Ako vybaviť účasť na vzdelávaní

1. Žiadosť o účasť na vzdelávaní

 • Zvolené vzdelávacie podujatie nahlasuje pomocou formulára na e-mailové adresy uvedené v sekcii projektový tím. V kópii e-mailu musí byť uvedený nadriadený uchádzača.
 • K žiadosti je potrebné za každého uchádzača:
  1. štruktúrovaný životopis,
  2. opis činností (opis pracovného miesta),
  3. súhlas so spracúvaním osobných údajov - môže byť priložený elektronicky v e-maile, ak sa prihlasuje priamo účastník alebo ako sken podpísaného originálu, ak účastníka prihlasuje druhá osoba alebo je viac účastníkov v jednej prihláške.

2. Schválenie účasti riadiacim výborom

 • Každú požiadavku na vzdelávanie musí schváliť riadiaci výbor.
 • Riadiaci výbor zasadá podľa harmonogramu prípadne podľa potreby.
 • Na najbližšie zasadnutie riadiaceho výboru budú postúpené len žiadosti zaslané aspoň 5 pracovných dní vopred.

3. Účasť na vzdelávaní

 • S účasťou na vzdelávacom podujatí súvisí jeho administratívne zabezpečenie, ktoré je časovo náročné a je potrebné s ním začas včas, 2 až 4 týždne pred začiatkom podujatia.
 • Postup je obdobný ako pri vybavovaní zahraničnej pracovnej cesty a uchádzač ho vybavuje vo svojom služobnom úrade / u svojho zamestnávateľa.
 • Potrebné je dodržať niektoré pravidlá špecifické pre projekt.
 • Postupujte podľa pokynov pre zamestnancov Ministerstva financií SR alebo pre zamestnancov ostatných úradov.

V prípade nejasností a otázok je možné sa obrátiť na projektový tím, ktorý pomáha analytickým zamestnancom s vybavovaním vzdelávania.


Dokumenty na stiahnutie