Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám v podmienkach MF SR

Článok 1
       Úvodné ustanovenia

(1) Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám  na žiadosť v podmienkach Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len  „smernica“) sa vydáva podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o slobode informácií“)     v znení neskorších predpisov.

(2) Smernica upravuje postup pri aplikácii zákona o slobode informácií v oblasti ich sprístupňovania na žiadosť v  podmienkach Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Článok 2
Základné pojmy

(1)   Osobou povinnou sprístupňovať informácie podľa zákona o slobode informácií je ministerstvo.

(2)   Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácií.

(3) Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom siete internet.

(4) Sprístupnenou informáciou je informácia, ktorá bola poskytnutá na základe žiadosti o sprístupnenie informácií.

(5) Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.

(6) Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe, počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude opätovne preskúmaný.

(7) Zamestnanec zodpovedný za spracovanie informácií je zamestnanec určený príslušným vedúcim štátnym zamestnancom alebo vedúcim zamestnancom na spracovanie požadovaných informácií.

(8) Zamestnanec oprávnený podpísať súhlas so sprístupnením informácií je generálny riaditeľ sekcie, riaditeľ špecializovaného organizačného útvaru, vedúci úradu a podriadený zamestnanec určený niektorou z uvedených osôb.

(9) Zamestnanec oprávnený rozhodnúť o sprístupnení informácií, resp. o obmedzení prístupu je riaditeľ kancelárie ministra a v čase jeho neprítomnosti ním určený zástupca.

(10) Technická príprava informácií je spracovanie a úprava informácií do požadovanej elektronickej formy a písomnej formy.

Postup pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií
Článok 3
Základné zásady

(1) Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má ministerstvo k dispozícii, v rozsahu vymedzenom zákonom o slobode informácií.

(2) Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

(3) Informácie sa sprístupňujú bezplatne pokiaľ náklady vypočítané podľa bodu 1. Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie informácií (ďalej len „sadzobník“), uvedeného v prílohe č. 2, neprekročia sumu 6,64 eura. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom osvedčenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím    sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady podľa predchádzajúcej vety prekročia sumu  6,64 eura.


Článok 4
Pôsobnosť oddelenia komunikácie s verejnosťou

(1) Úlohy ministerstva ako povinnej osoby v oblasti sprístupňovania informácií zabezpečuje kancelária ministra prostredníctvom oddelenia komunikácie s verejnosťou (ďalej len „oddelenie“) v spolupráci so zamestnancami zodpovednými za spracovanie informácií a oprávnenými na ich sprístupnenie.
 
(2) Oddelenie prijíma žiadosti o sprístupnenie informácií, eviduje a prideľuje ich na spracovanie vecne príslušným organizačným útvarom ministerstva. Oddelenie zabezpečuje doplnenie neúplných žiadostí o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona o slobode informácií. Na požiadanie potvrdzuje podanie žiadosti o sprístupnenie informácií  a oznamuje predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka.

(3) Oddelenie určuje lehoty na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácií, na jej postúpenie alebo na jej vybavenie odkazom na zverejnenú informáciu, na spracovanie informácií a vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií.

(4) Oddelenie vybavuje žiadosti o sprístupnenie informácií, ktoré už boli sprístupnené alebo zverejnené, žiadosti o ústne sprístupnenie a o sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu, ktorý neobsahuje informácie, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia prístupu k informáciám. Pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií postupuje oddelenie primerane podľa článku 5.
        
(5) Oddelenie  zabezpečuje postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácií podľa § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií a plnenie oznamovacej povinnosti podľa § 15 ods. 2 a  § 17 ods. 3 zákona o slobode informácií.

(6) Oddelenie vybavuje agendu rozhodnutí vo veciach sprístupnenia informácií ministerstva ako povinnej osoby podľa zákona o slobode informácií.

(7) Korešpondenciu súvisiacu s agendou slobodného prístupu k informáciám podpisuje riaditeľ kancelárie ministra  a v čase jeho neprítomnosti vedúci oddelenia alebo ním určený zástupca.

Článok 5
Pôsobnosť iných organizačných útvarov

(1) Organizačné útvary ministerstva, s výnimkou organizačného útvaru uvedeného v článku 4, nemajú právo prijímať a priamo vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií. V prípade, že žiadosť o sprístupnenie informácií obdržia, sú povinné bezodkladne ju odstúpiť oddeleniu.
 
(2) Organizačné útvary ministerstva v rámci svojej pôsobnosti zabezpečujú spracovanie informácií na základe žiadosti o sprístupnenie informácií pridelenej oddelením.


Článok 6
Obsahová a technická príprava a forma informácií

(1) Za obsahovú a technickú prípravu informácií určených na sprístupnenie zodpovedajú  príslušní zamestnanci oprávnení na sprístupnenie informácií.

(2) Informácie určené na sprístupnenie sa predkladajú oddeleniu v elektronickej a písomnej forme.

(3) Informácie určené na sprístupnenie predkladané oddeleniu musia byť vytvorené v niektorom z nasledovných formátov  *.rtf, *.xls, *.pdf.*.


Článok 7
Sprístupňovanie informácií

(1) Oddelenie  vyhotovuje ku každej žiadosti o sprístupnenie informácií evidenčný list žiadosti o sprístupnenie  informácií (ďalej len „evidenčný list“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Ak je žiadosť o sprístupnenie informácií nezrozumiteľná, zamestnanec oprávnený na sprístupnenie informácií to bezodkladne oznámi oddeleniu. Oddelenie bez zbytočného odkladu vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní odo dňa doručenia výzvy, neúplnú žiadosť doplnil. Súčasne poučí žiadateľa o tom, ako treba doplnenie urobiť.

(3) Ak žiadateľ navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií v žiadosti neuvedie, pri sprístupnení informácie sa vychádza z právne vyvrátiteľnej domnienky, že navrhovaný spôsob sprístupnenia je zhodný so spôsobom podania žiadosti.

(4) Ak žiadateľ na výzvu v určenej lehote žiadosť o sprístupnenie informácií nedoplní a informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, oddelenie  žiadosť o sprístupnenie informácií odloží.  

(5) Oddelenie  bez zbytočného odkladu, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po prijatí žiadosti o sprístupnenie informácií určí lehotu na postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácií/odkaz na zverejnenú informáciu, lehotu na spracovanie a vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií a evidenčným listom prostredníctvom správy registratúry pridelí žiadosť o sprístupnenie informácií zamestnancovi oprávnenému na sprístupnenie informácií a sekretariátu príslušného organizačného útvaru.

(6) Ak to z povahy žiadosti o sprístupnenie informácií vyplýva, žiadosť o sprístupnenie informácií môže byť pridelená viacerým zamestnancom oprávneným na sprístupnenie informácií. Oddelenie  túto skutočnosť uvedie v evidenčnom liste tak, že vyznačí oblasti alebo druh informácií a zamestnancov oprávnených na ich sprístupnenie.

(7) Ak zamestnanec oprávnený na sprístupnenie informácií zistí, že na sprístupnenie  požadovaných informácií je oprávnený zamestnanec iného organizačného útvaru, túto skutočnosť bezodkladne oznámi oddeleniu.

(8) Ak zamestnanec oprávnený na sprístupnenie informácií zistí, že požadované informácie ministerstvo nemá k dispozícií a ak má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať, alebo že požadované informácie sú zverejnené alebo už boli sprístupnené, túto skutočnosť bezodkladne oznámi oddeleniu najneskôr v lehote určenej v evidenčnom liste.

(9) Ak zamestnanec oprávnený na sprístupnenie informácií zistí, že informácie nie je možné sprístupniť požadovaným spôsobom alebo že sú závažné dôvody na predĺženie lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií (§ 17 ods. 2 zákona o slobode informácií), túto skutočnosť bezodkladne oznámi oddeleniu.

(10) Ak zamestnanec oprávnený na sprístupnenie informácií zistí, že na požadované informácie sa vzťahujú obmedzenia prístupu podľa § 8 až 13 zákona o slobode informácií, túto skutočnosť spolu s odôvodnením oznámi oddeleniu.

(11) Zamestnanec oprávnený na sprístupnenie informácií najneskôr v deň určený na spracovanie informácií predloží oddeleniu požadované informácie spolu s  evidenčným listom podpísaným zamestnancom oprávneným na sprístupnenie informácií.

(12) V prípade, ak požadované informácie alebo evidenčný list neboli oddeleniu predložené v určenej lehote v základnom pracovnom čase, alebo ak evidenčný list nemá predpísané náležitosti, oddelenie bezodkladne urguje zamestnanca oprávneného na sprístupnenie informácií a sekretariát príslušného organizačného útvaru.  Súčasne elektronickou poštou informuje priameho vedúceho štátneho zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca oprávneného na sprístupnenie informácií.

(13) Žiadosti o sprístupnenie informácií, ktorých evidenčný list nie je podpísaný zamestnancom oprávneným na sprístupnenie informácie alebo v čase jeho neprítomnosti ním určeným zástupcom, sa považujú za nevybavené a informácie nebudú sprístupnené.

(14) Za dodržanie lehôt určených podľa odseku 5 zodpovedajú zamestnanci oprávnení na sprístupnenie informácií. Zodpovednosť vedúcich zamestnancov podľa organizačného poriadku touto smernicou nie je dotknutá.

(15) Prideľovanie žiadostí o sprístupnenie informácií, posielanie evidenčného listu a predkladanie spracovaných informácií oddeleniu (ak nie je požadovaný iný spôsob sprístupnenia), s výnimkou sprístupnenia informácií nahliadnutím do spisu, sa vykonáva elektronicky a písomne. Spracované informácie s výnimkou tých, kde je požadovaný iný spôsob sprístupnenia, ktoré neboli oddeleniu zaslané elektronicky sa považujú za nevybavené a nebudú sprístupnené.

(16) Žiadosti o sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje v priestoroch oddelenia zamestnanec  oddelenia za prítomnosti zamestnanca oprávneného na sprístupnenie informácií a v čase jeho neprítomnosti ním poverený zamestnanec.

(17) Na základe žiadosti o sprístupnenie informácií v súlade s § 9 ods. 3 a 4 s prihliadnutím na § 6 ods. 4 a 6  zákona  o slobode informácií sa sprístupňujú informácie týkajúce sa osobných údajov fyzických osôb, u ktorých možno tieto údaje sprístupniť bez ich súhlasu a ktoré sú spracované v informačnom systéme ministerstva s upozornením, že ide o osobné údaje fyzickej osoby a na ich spracúvanie sa vzťahuje zákon  č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 Článok 8
Lehoty

(1) Lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je podľa § 17 ods. 1 zákona  o slobode informácií osem pracovných dní a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v slepeckom (Braillovom) písme. Lehota začína plynúť odo dňa doručenia žiadosti o sprístupnenie informácií ministerstvu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, v prípade žiadosti o sprístupnenie informácií podanej elektronickou poštou, ak bola do e-mailovej schránky info@mfsr.sk doručená v základnom pracovnom čase. V prípade, ak bola žiadosť o sprístupnenie informácií do uvedenej e-mailovej schránky doručená po uplynutí základného pracovného času, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií začína plynúť odo dňa doručenia, ktorým je prvý nasledujúci pracovný deň.

(2) Lehota na postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácií/odkaz na zverejnenú informáciu sa určuje spravidla na posledný pracovný deň predchádzajúci lehote vybavenia žiadosti o sprístupnenie informácií vyplývajúcej z ustanovenia § 7 ods. 1, respektíve § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií.

(3) Lehota na spracovanie informácií sa určuje spravidla  na posledný pracovný deň predchádzajúci lehote vybavenia žiadosti o sprístupnenie informácií vyplývajúcej z ustanovenia § 17 zákona o slobode informácií.

(4) Žiadosť o sprístupnenie informácií oddelenie vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa jej  podania alebo doplnenia.

(5) Zo závažných dôvodov môže oddelenie na základe podnetu zamestnanca oprávneného na sprístupnenie informácie predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1 najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v slepeckom (Braillovom) písme. Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo ministerstva,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti o sprístupnenie informácií,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

(6) Predĺženie lehoty oddelenie oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.


Článok 9
Rozhodnutia

(1) Informácie, ktoré sú spracované a oddeleniu predložené v požadovanom rozsahu, požadovaným spôsobom a v stanovenej lehote, sa sprístupňujú žiadateľom na  základe rozhodnutia riaditeľa kancelárie ministra a v čase jeho neprítomnosti ním určeného zástupcu urobeného zápisom v evidenčnom liste.

(2) Ak žiadosti o sprístupnenie informácií nebolo vyhovené hoci len sčasti, ministerstvo o tom vydá v lehote stanovenej zákonom o slobode informácií písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť o sprístupnenie informácií bola odložená.

(3) O rozklade proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 2 a proti rozhodnutiu vydanému podľa § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií rozhoduje minister.

(4) O odvolaní proti rozhodnutiu organizácie rezortu rozhoduje riaditeľ kancelárie ministra po odbornej konzultácií so zamestnancom  samostatného  oddelenia  správneho konania, ktorý návrh rozhodnutia o odvolaní opatrí parafou.

(5) Rozhodnutia podľa odseku  2 a 4  v mene ministerstva vydáva a podpisuje riaditeľ kancelárie ministra         (v čase jeho neprítomnosti ním určený zástupca).


Článok 10
Spoločné ustanovenia

(1) V prípade pochybností, či podanie je žiadosťou o sprístupnenie informácií, zamestnanec oprávnený na sprístupnenie informácií a oddelenie postupujú podľa § 22 ods. 1 zákona o slobode informácií a podanie podľa § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) posudzujú podľa jeho obsahu.

(2) V prípade, ak žiadateľ žiada o usmernenie, stanovisko, či výklad všeobecne záväzného právneho predpisu alebo predkladá návrh, upozornenie, námet, pripomienku, sťažnosť, petíciu alebo iné  všeobecné podanie, nejde o žiadosť o sprístupnenie informácií a podľa ods. 1 sa nepostupuje.

(3) Za ochranu utajovaných skutočností, ochranu osobnosti a osobných údajov, ochranu obchodného tajomstva a dodržanie ďalších obmedzení prístupu k informáciám zodpovedajú zamestnanci oprávnení na sprístupnenie informácií.

(4) Sprístupnenie nepravdivých alebo neúplných informácií, porušenie povinností určených zákonom o slobode informácií je porušením práva na prístup k informáciám a považuje sa podľa § 21a zákona o slobode informácií za priestupok.

(5) Za priestupok podľa odseku 4 je zodpovedný zamestnanec, ktorý sa porušenia práva na prístup k informáciám preukázateľne dopustil.

(6) Evidenčný list žiadosti o sprístupnenie informácií predložený oddeleniu a písomný pokyn zamestnanca oprávneného na sprístupnenie informácií, sa považuje za príkaz podľa § 6 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

(7) Za škodu, ktorá vznikla pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z.  o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov a bola uhradená, bude ministerstvo voči zodpovednému zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil, uplatňovať nárok na náhradu škody podľa § 22 zákona č. 514/2003 Z.z.  o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

(1) Dňom 14. augusta 2007 sa zrušuje Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám v podmienkach MF SR vydaná  IRA MF SR č. 15/2006 v znení Dodatku č. 1.
(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15. augusta 2007.
(3) Dodatok číslo 1 tejto smernice nadobudol účinnosť 15. mája 2009.
(4) Vedúci štátni zamestnanci a vedúci zamestnanci ministerstva zabezpečia v rámci svojej pôsobnosti oboznámenie všetkých zamestnancov na ministerstve s touto smernicou, jej uplatňovanie a dodržiavanie.

 Ing. Jaroslav Mikla
    vedúci služobného úradu

   
Ing. Ján Počiatek
       minister financií Slovenskej republiky