Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Centrálny register účtov

Logo EU, Plán Obnovy, MINV

Názov projektu: Centrálny register účtov 

Tento projekt je spolufinancovaný z Prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Informácie o Pláne obnovy nájdete na https://www.planobnovy.sk/

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Vykonávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu: Slovensko
Výška poskytnutých Prostriedkov mechanizmu: 3 993 597,24 EUR s DPH
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí Prostriedkov mechanizmu: 15.04.2023

Názov projektu: Zriadenie informačného systému Centrálny register účtov
Kód projektu: 16I01-12-P01-00001
Názov investície: Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí
Názov komponentu: Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana  obyvateľstva
Termín realizácie projektu: do 31.12.2023

Popis projektu:

Zriadenie Centrálneho registra účtov upravuje zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane práv a povinností súvisiacich so zriadením a prevádzkou centrálneho registra účtov. Povinnosť vybudovať centrálny register účtov vyplýva z transponovaných predpisov európskeho parlamentu a Rady (EÚ), z ktorých vyplynula pre Slovenskú republiku požiadavka na zriadenie centralizovaného automatizovaného mechanizmu, ktorý umožní oprávneným orgánom verejnej moci včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových účtov alebo platobných účtov, vrátane bezpečnostných schránok, čo je nevyhnutným predpokladom  zvýšenia efektivity pri predchádzaní, odhaľovaní, vyšetrovaní alebo stíhaní páchateľov závažných trestných činov, resp. následného zaistenia majetku a výnosov z trestnej činnosti.

Vytvorenie centrálneho registra účtov, dostupného pre finančnú spravodajskú jednotku a orgány činné v trestnom konaní, bolo zadefinované ako prioritné opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov v rámci národného mechanizmu boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a ďalšej ekonomickej kriminalite (napr. boj proti podvodom), zneužívaniu schém právnických osôb, korupcie a proti iným nezákonným operáciám. Efektivita činnosti najmä orgánov činných v trestnom konaní a daňových orgánov je totiž v značnej miere závislá na tom, ako rýchlo dokážu získať informácie od finančných inštitúcií.

Súčasný systém vyžadovania informácií znamená dopytovať všetky finančné inštitúcie listinnou formou (okrem finančnej spravodajskej jednotky, ktorá využíva dátové schránky). Finančné inštitúcie sú následne povinné vypracovať odpoveď, a to aj v prípade negatívneho výsledku. Dochádza pri tom k zdržaniu tak pri vypracovaní a rozosielaní žiadosti, ako i pri spracovaní odpovedí, takže požadované informácie často obdrží žiadateľ v lehote viac ako 30 dní. Nehľadiac na nadbytočné vecné a osobné náklady spojené s "negatívnymi" odpoveďami na oboch stranách, takýmto spôsobom často dochádza k nenávratnému úniku finančných prostriedkov, ktoré mali byť zaistené pre príslušné konanie.

Zriadením a sfunkčnením centrálneho registra účtov sa dosiahne predovšetkým rýchly, bezpečný, efektívny a pritom jednoduchý spôsob získavania požadovaných informácií, z dlhodobého hľadiska prinášajúci zníženie finančných nákladov na oboch stranách, nakoľko finančné inštitúcie už nebudú nútené prijímať nákladné personálne a technické opatrenia zaručujúce aspoň čiastočne prijateľné časové limity pre vybavenie dotazu. CRÚ predstavuje dlhodobé, komplexné a systémové riešenie aj s ohľadom na predpokladané zvyšovanie počtu žiadostí príslušných orgánov členských štátov EÚ a s tým súvisiace zaťažovanie finančných inštitúcií s okamžitým vybavovaním žiadostí, keďže registre účtov sa budú v rámci EÚ vzájomne prepájať.

Z registra sa budú poskytovať oprávneným orgánom verejnej moci (napr. finančná spravodajská jednotka, orgány činné v trestnom konaní, súdy v trestnom konaní, spravodajské služby, Finančná správa Slovenskej republiky a pod.) údaje v elektronickej podobe priamym, nepretržitým a diaľkovým spôsobom na základe zadania jedinečného identifikátora používateľa patriaceho konkrétnej fyzickej osobe. Tieto údaje spolu s údajmi o výsledku vyhľadávania tvoria tzv. logy, ktoré slúžia na účely monitorovania ochrany osobných údajov, vrátane kontroly prípustnosti žiadosti a zákonnosti spracúvania osobných údajov a na zaistenie bezpečnosti osobných údajov.

Centrálny register účtov bude uchovávať a priamo sprístupňovať  oprávneným orgánom verejnej moci základné údaje o bankových účtoch, majetkových účtoch a bezpečnostných stránkach (v rozsahu zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda centrálny register účtov nebude obsahovať žiadne údaje o zostatkoch alebo pohyboch na účtoch), čím skráti dobu potrebnú na získanie týchto informácií. V praxi to znamená, že Centrálny register účtov nezavádza žiadne nové právomoci existujúcim orgánom – len zefektívňuje prácu vybraných zložiek štátu, resp. ide o zefektívnenie komunikácie medzi bankou a zložkami štátu, ktoré už aj v súčasnosti majú právo prelomiť bankové tajomstvo pri výkone svojej práce. História vyhľadávaní v centrálnom registri účtov tiež zjednoduší kontrolu prístupov a vyhľadávaných informácií.