Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Správa o činnosti správcu a ročné vyúčtovanie

Podľa § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov je správca povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu a vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Správca, ktorý nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa bytového domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv za bytový dom a vyúčtovanie úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu. Za obdobie, kedy je správca v omeškaní, mu nemôže byť odmena spätne doplatená.

Podľa § 9 ods. 6 zákona o vlastníctve bytov je doterajší správa v najneskôr v deň zániku zmluvy alebo v deň skončenia činnosti povinný odovzdať novému správcovi alebo na tento účel poverenému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome celú dokumentáciu týkajúcu sa správy domu, najmä dodávateľské zmluvy, pracovné zmluvy a poistné zmluvy, účtovné doklady, technickú dokumentáciu domu, vyúčtovania úhrad za plnenia a vyúčtovania fondu prevádzky, údržby a opráv, zápisnice a rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj ďalšie dokumenty nevyhnutne potrebné na riadny výkon správy domu novou osobou.

Ak správca najneskôr v deň skončenia správy neprevedie zostatok finančných prostriedkov na účte domu v banke na účet založený novým správcom alebo spoločenstvom, podľa § 8a ods. 4 zákona o vlastníctve bytov je povinný zaplatiť na účet domu založený novým správcom alebo spoločenstvom úroky z omeškania.

Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok vykoná správca, ktorý v čase vyúčtovania reálne spravuje dom.