Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Plán opráv domu

Plán opráv zohľadňuje opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení bytového domu. Plán opráv na nasledujúci rok je podľa § 8b ods. 2 písm. g) zákona o vlastníctve bytov povinný vypracovať správca, ktorý na základe zistených skutočností (opotrebenie materiálu) navrhuje výšku tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na nasledujúci kalendárny rok.

Podkladom pre správne vypracovanie plánu opráv na nasledujúci rok by mala byť dostatočná znalosť správcu o technickom stave domu, jeho spoločných častí a spoločných zariadení, ako aj o finančných možnostiach vlastníkov zohľadnená v mesačnej tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Pri vypracovaní plánu opráv môže správca spolupracovať so zástupcom vlastníkov, aby boli správne odhadnuté predpokladané náklady na údržbu, prípadne rekonštrukciu alebo modernizáciu bytového domu.

V súlade s § 8a ods. 4 zákona o vlastníctve bytov správca nemá nárok na platby za správu, ak nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome do 30. novembra bežného roka plán opráv na nasledujúci kalendárny rok. Ak teda správca včas nepredloží plán opráv na nasledujúci rok, vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome majú právo týmto spôsobom sankcionovať správcu.