Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zverejnenie úspešných slovenských projektov z Nástroja technickej podpory

Aktualizované dňa: 02.04.2024 17:30

Nástroj technickej podpory (TSI) Európskej komisie (EK) vznikol v roku 2017 na pomoc členským krajinám EÚ realizovať štrukturálne reformy podporujúce rast hospodárstva. O podporu tak každoročne môžu žiadať tak inštitúcie štátnej správy ako aj samosprávy s cieľom posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť rast produktivity, udržateľný hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta a podporovať investície.

Tento rok sa Európska komisia rozhodla  prostredníctvom Nástroja technickej pomoci podporiť 9 projektov s celkovým financovaním vo výške 2,5 milióna eur. Svoje rozhodnutie zverejnila v utorok 26. marca 2024 počas tlačovej konferencie v Bruseli. EK v máji minulého roku vyhlásila výzvu na predkladanie projektov. Slovensko sa do nej zapojilo s 27 projektami v kumulatívnej hodnote 12 263 940 eur, z ktorých EK vybrala 9 najlepších. Hlavným výberovým kritériom je kvalita vypracovania projektu a opodstatnenosť reforiem v kontexte potrieb príslušného členského štátu.

Na rozdiel od štrukturálnych fondov, správu a riadenie celého projektu zabezpečuje priamo EK. Rezorty sú tak len prijímateľom výhod programu. Odbor európskych politík Ministerstva financií SR plní úlohu národného koordinátora TSI. Vzhľadom na úspešnosť a záujem o tento nástroj nielen v SR, ale vo všetkých členských krajinách EÚ, v ňom EK plánuje pokračovať aj v budúcnosti. Členské krajiny sa tak budú môcť opätovne zapojiť  do ďalšieho kola s novými návrhmi projektov už na jeseň tohto roka.

Úspešné projekty

Na Slovensku tento rok uspeli Národná implementačná a koordinačná autorita a Ministerstvo životného prostredia s projektom zameraným na podporu pri príprave Plánu sociálneho klimatického fondu Slovenskej republiky.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie bolo úspešné s projektom zameraným na prekonávanie bariér regionálneho rozvoja v regióne Horná Nitra. Zároveň bol rezort podporený v ďalších dvoch projektoch, a to konkrétne projekt zameraný na Program Slovensko 2021 – 2027 s cieľom vyškoliť kľúčových odborníkov v oblasti implementácie fondov EÚ prostredníctvom výmeny skúseností z najúspešnejších členských štátov a projekt v oblasti budovania koherencie politík pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja na centrálnej a regionálnej úrovni.

Ministerstvo zdravotníctva SR získalo podporu pre projekt na tvorbu rámca OECD pre hodnotenie výkonnosti zdravotníctva (HSPA - Health System Performance Assessment).

Finančné riaditeľstvo uspelo s projektom so zámerom zlepšenia plánovania a vykonávania strategických reforiem daňovej správy v kontexte diagnostického nástroja na hodnotenie daňovej správy.

Mesto Nitra uspelo s projektom Podpora obcí pri zlepšovaní prístupu ku kvalitným a inkluzívnym službám pre deti a opatrovníkov z radov utečencov a migrantov: prechod od núdzového prístupu k dlhodobým stratégiám začleňovania. Ide o cezhraničný projekt viacerých partnerských miest, následne replikovateľný aj v iných municipalitách v SR.

Ďalším z úspešných žiadateľov je Ministerstvo financií SR s projektom, ktorého cieľom je zdieľanie skúseností analytických útvarov naprieč rezortami v SR s partnermi v zahraničí.

Tiež bola podporená žiadosť Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na posilnenie spolupráce v oblasti využívania hodnotenia distribučného vplyvu prostredníctvom mikrosimulácie.

TSI sa sústreďuje najmä na reformy v kontexte Európskeho semestra (špecifické odporúčania pre krajiny vydávane každoročne EK), na reformy spájané s prioritami EÚ, reformy v rámci implementácie Plánov obnovy a odolnosti a na reformy, ktoré členské štáty vykonávajú na vlastný podnet. Špecifický dôraz je kladený na reformy v oblasti digitálnej a zelenej transformácie.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR