Výzva na predkladanie ponúk na rekonštrukciu cesty (Muráň)

Aktualizované dňa: 05.10.2020 19:00

Informácie k zasielaniu indikatívnych odhadov nákladov v projekte Sanácia mimoriadnej situácie na ceste II/531 Muráň – Muránska Huta (Predná Hora)

Ministerstvo financií SR, na základe informácie zverejnenej na tlačovej besede predsedu vlády SR Igora Matoviča a podpredsedu vlády a ministra financií SR dňa 1. 10. 2020, informuje potencionálnych účastníkov, t.j. spoločnosti, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky oprávnené podnikať v danej oblasti / realizovať predmetné stavebné práce, a ktoré majú záujem o predloženie indikatívnych odhadov nákladov v predmetnom projekte a jeho ďalších podmienkach.

Účelom zisťovania indikatívnych odhadov nákladov je spresnenie výšky dotácie Ministerstva financií SR pre Banskobystrický samosprávny kraj.


Podklady na vypracovanie indikatívnych odhadov nákladov:

Projektová dokumentácia, vrátane výkazu-výmeru je zverejnená na internetovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja, link: https://vucbb.sharepoint.com/:f:/s/Banskobystricksamosprvnykraj/Ejc9rnhMpFVPn9vnBUkVImEBrfOwSuB0sSruWUnZi89FpQ?e=86Rmap%20


Lehota pre zasielanie indikatívnych odhadov nákladov:


Do piatich pracovných dní od zverejnenia verejnej výzvy na tlačovej besede, t.j. do 8.10.2020 do 12:00 hod.  


Adresa pre zasielanie indikatívnych odhadov nákladov:

Korešpondenčná adresa:
Ministerstvo financií SR
Útvar hodnoty za peniaze
Štefanovičova 5
P.O. BOX 82
817 82 Bratislava 15
Emailová adresa: investicie.uhp@mfsr.sk 

Adresa na osobné doručenie:
Ministerstvo financií SR
Kyčerského 1
Bratislava


Ďalšie informácie:

Cenu v indikatívnych odhadoch nákladov uvádzajte v eurách bez DPH a uveďte aj cenu v eurách vrátane DPH. Ak účastník nie je platiteľom DPH, uvedie odhad nákladov ako celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v indikatívnom odhade.

Cena musí byt zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetného projektu.

Ceny musia byť stanovené podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.


Zasielané odhady nákladov sú indikatívne a slúžia Ministerstvu financii SR iba pre spresnenie informácií o projekte. Indikatívne odhady nákladov nie sú záväzné pre verejné obstarávanie BBSK ani pre žiadnu zo zúčastnených strán a z nich neplynú žiadne práva ani povinnosti.