Vyhlásenie VO na zabezpečenie aplikačnej podpory a rozvoja Rozpočtového informačného systému

Aktualizované dňa: 20.09.2019 13:33

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie aplikačnej podpory a rozvoja Rozpočtového informačného systému (RIS). RIS od svojho vzniku v roku 1996 pokrýva podporu riadiacich procesov štátu, tvorí kľúčový pilier riadenia verejných financií, a to najmä vo vzťahu k rozpočtovému riadeniu a alokácii finančných zdrojov v rámci celej verejnej správy. RIS je úzko integrovaný so všetkými ostatnými systémami zabezpečujúcimi správu verejných financií prevádzkovanými Ministerstvom financií SR, ktorými sú IS ŠP – informačný systém Štátnej pokladnice, ITMS – IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond, ISUF – informačný systém účtovníctva fondov, CKS – centrálny konsolidačný systém, EIS – ekonomický informačný systém Ministerstva financií SR poskytujúci služby aj pre iné rezorty ako i pre ekonomické informačné systémy iných rezortov a organizácií.

Spôsob obstarania predmetnej zákazky je v súlade s Koncepciou nákupu IT vo verejnej správe, ktorá bola schválená Radou vlády SR pre digitalizáciu a jednotný digitálny trh dňa 16.05.2019. Realizácia zákazky zabezpečí aktivity nevyhnutné pre zabezpečenie riadnej, funkčnej a bezpečnej prevádzky. Jej cieľom je poskytovanie služieb aplikačnej podpory a údržby RIS v definovaných SLA parametroch, ako aj činnosti implementácie schválených požiadaviek správcom systému na zmenu funkčnosti RIS v nevyhnutnom rozsahu, za účelom zabezpečenia súladu s príslušnými zmenami národnej a európskej legislatívy .

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovaná na 20 043 000,00 eur bez DPH na obdobie 36 mesiacov od 1.1.2020 do 31.12.2022.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR