Vyhlásenie VO na zabezpečenie auditorských služieb

Aktualizované dňa: 22.11.2019 12:55

Zabezpečenie audítorských služieb pri výkone štatutárneho auditu konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy a ústrednej správy zostavených za roky 2019, 2020 a 2021

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy. Tieto konsolidované účtovné závierky musia byť overené audítorom, pričom povinnosť vyplýva priamo zo zákona o účtovníctve. Uvedený predpis stanovuje aj povinnosť overenia súladu výročných správ s predmetnými účtovnými závierkami.

Predmetom auditu budú konsolidované účtovné závierky vybraných účtovných jednotiek verejnej správy (kapitol štátneho rozpočtu) zostavených za roky  2019, 2020 a 2021,  overenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavenej za roky 2019, 2020 a 2021 a overenie súladu konsolidovaných výročných správ kapitol štátneho rozpočtu vyhotovených za roky 2019, 2020 a 2021 s konsolidovanými účtovými závierkami kapitol štátneho rozpočtu zostavenými za roky 2019, 2020 a 2021.

Z poznatkov a skúseností pri overovaní predmetných závierok za predchádzajúce roky (2010 až 2018) je zrejmé, že najefektívnejší spôsob zabezpečenia splnenia všetkých zákonom stanovených povinností súvisiacich s overením konsolidovaných účtovných závierok aj výročných správ na všetkých úrovniach konsolidácie je obstaranie štatutárneho auditu pre štátnu správu ako celok.

Takto komplexne formulovaný predmet zákazky prinesie aj úsporu verejných financií, keďže nebude nevyhnutné vykonať dodatočné audítorské postupy. Verejné obstarávanie zahŕňa tri účtovné obdobia, teda roky 2019, 2020 a 2021 preto, aby audítor mohol hlbšie poznať auditovaný subjekt, čo sa prejaví aj na kvalite vykonaného auditu.

Pri verejnom obstarávaní sa predpokladá využitie elektronickej aukcie, čo je jedna z najtransparentnejších foriem obstarávania. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorá bude účinná od jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv do 31. decembra roku 2022. Hodnota zákazky za uvedené trojročné obdobie je predpokladaná vo výške 4,27 mil. Eur bez DPH.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR