Štátny rozpočet v júli so schodkom 1,426 mld. eur

Aktualizované dňa: 01.08.2019 12:57

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 231,2 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 2,9 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1,272 mld. eur (+15,3 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu júla 2019 schodok vo výške 1,426 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 1,041 mld. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 138,7 mil. eur (+2,0%). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 124,8 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 33,6 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 23,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 21,8 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 5,4 mil. eur. Negatívne sa vyvíjala daň z príjmov právnických osôb vo výške 43,8 mil. eur a daň z príjmov fyzických osôb vo výške 25,7 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 88,7 mil. eur (+14,2 %). V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 48,7 mil. eur (+11,9 %). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z prenájmu o 41,8 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 6,2 mil. eur (+0,8 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 162 mil. eur (+25,5%), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 29,5 mil. eur (+29,9 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 95,3 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2018
Skutočnosť
k
31.07.2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
31.07.2019
% plnenia ŠR
v roku 2018
% plnenia ŠR v roku 2019 Index
2019 / 2018

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 7 912 949 15 497 654 8 144 154 51,4% 52,6% 102,9%
Daňové príjmy 11 966 204 6 781 888 12 464 557 6 920 600 56,7% 55,5% 102,0%
EÚ príjmy 2 169 725 625 862 1 665 041 714 563 28,8% 42,9% 114,2%
Dividendy 438 905 97 168 438 211 52 267 22,1% 11,9% 53,8%
      z toho:  štátny rozpočet 438 895 97 168 438 201 52 267 22,1% 11,9% 53,8%
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 806 179 408 031 929 845 456 724 50,6% 49,1% 111,9%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 8 297 978 17 538 901 9 570 799 50,1% 54,6% 115,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 724 914 1 178 597 731 074 63,9% 62,0% 100,8%
EÚ výdavky 2 081 909 636 514 1 665 041 798 518 30,6% 48,0% 125,5%
Spolufinancovanie 316 601 98 712 234 149 128 238 31,2% 54,8% 129,9%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 405 421 839 668 500 761 55,4% 59,6% 123,5%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 106 413 0 0 100,0% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 6 326 004 13 621 446 7 412 208 51,9% 54,4% 117,2%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 -385 029 -2 041 247 -1 426 645 32,6% 69,9% 370,5%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR