Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Štátny rozpočet v auguste so schodkom 1,639 mld. eur

Aktualizované dňa: 02.09.2019 11:21

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 298,8 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 3,3 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1,195 mld. eur (+12,3 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu augusta 2019 schodok vo výške 1,639 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 896,6 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 137,7 mil. eur (+1,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 129,9 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 34,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 33,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 33,6 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,7 mil. eur. Naopak negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 69,3 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 28,3 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 133,5 mil. eur (+18,5 %). V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 89 mil. eur (+18,9%). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z prenájmu o 64,8 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 4,7 mil. eur (+0,6 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 109,9 mil. eur (+12,9 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 19,2 mil. eur (+13,7 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 102,6 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 298,8 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 3,3 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1,195 mld. eur (+12,3 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu augusta 2019 schodok vo výške 1,639 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 896,6 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 137,7 mil. eur (+1,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 129,9 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 34,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 33,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 33,6 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,7 mil. eur. Naopak negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 69,3 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 28,3 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 133,5 mil. eur (+18,5 %). V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 89 mil. eur (+18,9%). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z prenájmu o 64,8 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 4,7 mil. eur (+0,6 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 109,9 mil. eur (+12,9 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 19,2 mil. eur (+13,7 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 102,6 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2018
Skutočnosť
k
31.08.2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
31.08.2019
% plnenia ŠR
v roku 2018
% plnenia ŠR v roku 2019 Index
2019 / 2018

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 8 960 779 15 497 654 9 259 597 58,3% 59,7% 103,3%
Daňové príjmy 11 966 204 7 623 578 12 464 557 7 761 272 63,7% 62,3% 101,8%
EÚ príjmy 2 169 725 722 004 1 665 041 855 506 33,3% 51,4% 118,5%
Dividendy 438 905 143 993 438 211 82 599 32,8% 18,8% 57,4%
      z toho:  štátny rozpočet 438 895 143 993 438 201 82 599 32,8% 18,8% 57,4%
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 806 179 471 204 929 845 560 220 58,4% 60,2% 118,9%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 9 703 400 17 538 901 10 898 798 58,6% 62,1% 112,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 750 286 1 178 597 754 960 66,1% 64,1% 100,6%
EÚ výdavky 2 081 909 853 631 1 665 041 963 511 41,0% 57,9% 112,9%
Spolufinancovanie 316 601 140 697 234 149 159 960 44,4% 68,3% 113,7%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 462 449 839 668 565 071 63,2% 67,3% 122,2%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 106 413 0 0 100,0% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 7 389 924 13 621 446 8 455 296 60,6% 62,1% 114,4%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 -742 621 -2 041 247 -1 639 201 62,8% 80,3% 220,7%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR