Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Štát oproti plánu míňa menej

Aktualizované dňa: 02.08.2012 06:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla schodok vo výške 2 238,5 mil. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 60,9 %.

Oproti schválenému rozpočtu na tento rok predstavuje plnenie príjmov za 7 mesiacov  46,1 %  a plnenie výdavkov  na 49,3%. Z toho vyplýva, že štát minul za sedem mesiacov o 1,566 mld. eur menej v porovnaní s alikvotnou časťou schváleného rozpočtu na tento rok.

Možno konštatovať, že sa v praxi  prejavili opatrenia, ku ktorým boli v júni vyzvané listom ministra financií všetky rozpočtové kapitoly. V zmysle týchto opatrení sa mali zastaviť pripravované verejné obstarávania, nerealizovať výdavky, ktoré neslúžia na zabezpečenie základného chodu kapitol a zabezpečiť plnenie len obligatórnych a už zmluvne dohodnutých záväzkov.

Za 7 mesiacov predstavuje plnenie rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka zhoršenie o 563,5 mil. eur.  Na uvedenom zhoršení sa podieľali jednak príjmy, ktorých pokles predstavuje 4,3 % a nárast celkových výdavkov o 3,4 %. Schválený rozpočet na tento rok počíta s rastom výdavkov oproti minulému roku o 13,2 % a rastom príjmov o 13,5%. Na strane výdavkov tak nastáva výrazné zlepšenie.

Za nižším výberom príjmov oproti rovnakému obdobiu minulého roka sú najmä príjmy z rozpočtu EÚ, kde rozdiel predstavuje 228,6 mil. eur, čo súvisí najmä s pozastavením platieb zo strany EK na základe výsledkov kontrol/auditov, čím nedochádzalo k dopĺňaniu likvidity na osobitných účtoch pre OP Životné prostredie a OP Doprava. Tieto zdroje preto prídu do štátneho rozpočtu s oneskorením, ale bez vplyvu na deficit v roku 2012 v metodike ESA 95. Medziročný výpadok daňových príjmov predstavuje 3,7 mil. eur. Príjmy z dividend sú oproti minulému roku nižšie o 5,5 mil. eur, a taktiež ostatné príjmy štátneho rozpočtu zaznamenali výpadok 44,4 mil. eur.

Za rastom výdavkov štátneho rozpočtu stojí najmä nárast výdavkov na obsluhu štátneho dlhu, ktoré sa medziročne zvýšili o 239,6 mil. eur, čo je v súlade s rozpočtom (v máji sa uskutočnila výplata diskontu štátneho dlhopisu vo výške 261,1 mil. €). Vyššie čerpanie je zaznamenané aj na platbe do rozpočtu EÚ o 42,4 mil. eur. V súvislosti s vyšším výberom poistného Sociálnej poisťovne došlo v júli ku kráteniu transferu zo štátneho rozpočtu, čím dochádza medziročne k úspore 48,4 mil. eur. Čerpanie základných výdavkov na chod  štátu sa proti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšilo o 101,5 mil. eur, resp. 1,99 %.

(v tis. eur) Skutočnosť

2011
Skutočnosť
k
31.07.2011
Schválený
rozpočet
2012
Skutočnosť
k
31.07.2012
% plnenia
v roku 2011
% plnenia ŠR v roku 2012 Index
2012/2011
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 12 002 326 6 569 387 13 624 720 6 287 218 54,7% 46,1% 95,7%
Daňové príjmy 8 700 293 4 921 326 9 227 958 4 917 597 56,6% 53,3% 99,9%
EÚ príjmy 2 031 344 1 171 451 3 082 986 942 824 57,7% 30,6% 80,5%
Dividendy 475 480 68 420 617 847 62 969 14,4% 10,2% 92,0%
  z toho:  bežné dividendy 475 480 68 420 617 847 62 969 14,4% 10,2% 92,0%
  mimoriadne dividendy 0 0 0 0 –– –– ––
Ostatné príjmy 795 209 408 190 695 929 363 828 51,3% 52,3% 89,1%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 278 042 8 244 396 17 299 980 8 525 729 54,0% 49,3% 103,4%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 006 647 842 628 1 386 679 1 082 229 83,7% 78,0% 128,4%
EÚ výdavky 3 134 410 1 369 431 4 384 114 1 358 119 43,7% 31,0% 99,2%
  z toho:  EÚ fondy 2 090 767 792 432 3 082 986 786 000 37,9% 25,5% 99,2%
  spolufinancovanie 461 504 209 090 636 839 161 817 45,3% 25,4% 77,4%
  odvod do EÚ 582 139 367 909 664 289 410 302 63,2% 61,8% 111,5%
Transfer Sociálnej poisťovni 1 446 193 938 428 1 780 000 890 000 64,9% 50,0% 94,8%
Základné výdavky na chod štátu 9 690 792 5 093 909 9 749 187 5 195 381 52,6% 53,3% 102,0%
Schodok štátneho rozpočtu -3 275 716 -1 675 009 -3 675 260 -2 238 511 51,1% 60,9% 133,6%

Viac informácií