Štát oproti plánu hospodáril lepšie

Aktualizované dňa: 04.01.2021 13:45

Vývoj štátneho rozpočtu v roku 2020 významne ovplyvnila prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 a prijatie novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2020.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2020 príjmy v celkovej výške 15 750,6 mil. eur, pričom výdavky boli zrealizované v celkovej výške 23 509,0 mil. eur, čo znamenalo hotovostný schodok štátneho rozpočtu na úrovni 7 758,4 mil. eur.

Oproti plánovanému deficitu na úrovni 11,953 mld. eur bol tak deficit nižší o vyše 4 miliardy eur.

Po celý čas, čo sme vo vláde, sme sa snažili pristupovať k verejným výdavkom zodpovedne. Pomoc v rámci-korona krízy bola adresná a dovolím si povedať, že na základe dát a ich porovnania v rámci EÚ aj efektívna. Zároveň platí to, čo som povedal v polovici minulého roka pri schvaľovaní novely zákona o štátnom rozpočte, ak sa  nám podarí dosiahnuť na konci roka lepší výsledok oproti plánu, ľahšie sa bude Slovensku existovať v nasledujúcom období, a to i z hľadiska konsolidácie verejných financií, ktorá je naplánovaná na roky 2022 a 2023,“ povedal minister financií Eduard Heger.

Daňové príjmy celkovo dosiahli výšku takmer 11 872,2 mil. eur. Z toho najvýznamnejší objem tradične dosiahla daň z pridanej hodnoty, a to na úrovni takmer 6 800,9 mil. eur. Právnické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 2 355,4 mil. eur. Spotrebné dane celkovo dosiahli 2 264,8 mil. eur, z toho spotrebná daň z minerálnych olejov predstavovala 1 199,4 mil. eur a spotrebná daň z tabakových výrobkov 759,9 mil. eur. Daň vyberaná zrážkou dosiahla 235,3 mil. eur a ostatné dane sa vybrali na úrovni 238,8 mil. eur. Fyzické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 3 123,2 mil. eur, ale keďže územnej samospráve bolo poukázaných 3 146,2 mil. eur zaznamenal štátny rozpočet -23,0 mil. eur.

Príjmy z rozpočtu EÚ celkovo dosiahli 2 551,3 mil. eur, z toho najväčší objem na úrovni 744,4 mil. eur zaznamenalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR získalo príjmy z rozpočtu EÚ na úrovni takmer 481,0 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 428,5 mil. eur. Ostatné príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 898,6 mil. eur, z toho iné nedaňové príjmy tvorili 445,3 mil. eur a administratívne poplatky a iné poplatky a platby tvorili 388,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu sa čerpali na úrovni 796,9 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k čerpaniu na úrovni 2 326,9 mil. eur, s čím súvisí spolufinancovanie na úrovni 385,7 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala objem 877,4 mil. eur a transfer Sociálnej poisťovni bol poskytnutý na úrovni 969,9 mil. eur. Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu boli čerpané na úrovni 18 152,2 mil. eur.

Bližšie informácie o vývoji jednotlivých príjmových a výdavkových položkách štátneho rozpočtu budú k dispozícii po spracovaní finančných výkazov za rok 2020.

 

(v tis. eur)

Schválený
rozpočet
2020

Schválený
rozpočet
2020
N O V E L A

Skutočnosť
k
31.12.2020

% plnenia ŠR
v roku 2020

Príjmy štátneho rozpočtu

15 792 696

14 366 447

15 750 635

109,6%

Daňové príjmy

12 817 470

11 546 644

11 872 170

102,8%

EÚ príjmy

1 677 689

1 677 689

2 551 329

152,1%

Dividendy

438 628

442 445

428 475

96,8%

      z toho:  štátny rozpočet

438 618

442 435

428 465

96,8%

                   MH Manažment, a. s.

10

10

10

100,0%

Ostatné príjmy

858 909

699 669

898 661

128,4%

Výdavky štátneho rozpočtu

18 560 878

26 319 081

23 509 055

89,3%

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu

1 156 872

1 156 872

796 973

68,9%

EÚ výdavky

1 677 689

1 677 689

2 326 973

138,7%

Spolufinancovanie

271 284

271 284

385 660

142,2%

Odvod do EÚ vrátane rezervy

913 641

913 641

877 392

96,0%

Transfer Sociálnej poisťovni

209 596

209 596

969 865

462,7%

Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu

14 331 796

22 089 999

18 152 192

82,2%

Schodok štátneho rozpočtu

-2 768 182

-11 952 634

-7 758 420

64,9%

 


Ministerstvo financií SR