Stanovisko MF SR k zrušeniu usmernení EBA

Aktualizované dňa: 29.09.2020 10:30

Stanovisko Ministerstva financií SR k zrušeniu usmernení Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) pre banky pri hodnotení bonity klientov, ktorí si počas pandémie požiadali o odklad splátok úverov po 30. septembri 2020

Inštitút odkladu splátok úveru bol zavedený zákonom č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 s účinnosťou od 9. apríla 2020 (zákon č. 67/2020 Z. z.). 

Opatrenie odkladu splátok sa prejavilo ako veľmi prospešné pre občanov zasiahnutých negatívnymi dopadmi pandémie Covid-19. Aj vďaka tomuto opatreniu kríza spôsobená pandémiou zatiaľ neviedla k situáciám, kedy by bežný občan nemohol splácať svoje úvery. Zároveň sme zabránili nárastu zlyhaných úverov. Samotná Národná banka Slovenska pokladá mechanizmus odkladu splátok za jedno z najúčinnejších opatrení vo vzťahu k domácnostiam a malým a stredným podnikom počas pandémie Covid-19.

V raných fázach pandémie Covid-19 a súlade s usmernením EBA (European Banking Authority – Európsky orgán pre bankovníctvo) sme v Lex corona ustanovili, že odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka. Ministerstvo financií SR si uvedený pozitívny dopad odkladu splátok veľmi dobre uvedomuje a zároveň je pripravené reflektovať na nové rozhodnutie EBA o začatí označovania klientov negatívnymi príznakmi. V súčasnosti však na Slovensku platí, že do zrušenia ustanovení Lex Corona, ktoré zaručujú klientom nerizikovosť s ohľadom na odklad splátok počas Corona pandémie, budú aj naďalej banky uplatňovať znenie zákona, a teda nebudú klientov s odkladom podľa Lex Corona označovať ako rizikových.

Ministerstvo financií SR je pripravené na skutočnosť o novom rozhodnutí skončenia EBA usmernenia reflektovať tak, že bude od prijatých zákonných opatrení postupne upúšťať prostredníctvom riadneho legislatívneho procesu, a to buď úplným zrušením zákonného opatrenia odkladu splátok alebo upustením od  zákonnej ochrany klienta. Rezort financií však bude k uvedeným zákonným úpravám pristupovať s ohľadom na aktuálny vývoj pandemickej situácie.

Ku koncu júla 2020 bolo schválených 110-tisíc žiadostí o odklad pri fyzických osobách a necelých 5-tisíc pri malých a stredných podnikoch.  

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR