Správa o očakávanej skutočnosti za rok 2021

Aktualizované dňa: 13.08.2021 13:00

Správu o očakávanej skutočnosti za rok 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na rok 2021 zverejňuje ministerstvo financií na základe § 30 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 15. augusta bežného roka na základe údajov k 30. júnu bežného roka dostupných v čase jej spracovania.

Cieľom správy je popísať predpokladaný vývoj verejných financií v priebehu roka 2021, a to identifikovaním najvýznamnejších vplyvov na schodok rozpočtu verejnej správy.

Deficit verejnej správy sa v roku 2021 očakáva na úrovni 8,8 % HDP, čo predstavuje navýšenie oproti pôvodne schválenému rozpočtu o 1,4 percentuálneho bodu HDP. Hlavným dôvodom vyššieho deficitu je negatívnejší priebeh pandémie COVID-19 v súvislosti s jej silnou druhou vlnou.

Celkové hrubé zadlženie verejnej správy sa v roku 2021 odhaduje na úrovni 62,7 % HDP a vyvíja sa tak lepšie ako sa predpokladalo pri tvorbe rozpočtu. Pôvodný odhad hrubého dlhu by sa mohol znížiť o 2,3 percentuálne body HDP.

Správu o očakávanej skutočnosti za rok 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na rok 2021 predkladá Ministerstvo financií SR aj na rokovanie vlády SR.