Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Slovensko má lepší a transparentnejší model asignácie

Aktualizované dňa: 05.05.2015 06:00

Minister financií Peter Kažimír a zástupcovia neziskového sektora dnes podpísali memorandum zaisťujúce vyššie  štandardy transparentnosti tretieho sektora, ako aj stabilitu celého systému. Dohoda je výsledkom rokovaní medzi štátom a aktivistami s cieľom vylepšiť model asignácie dane z príjmu právnických osôb, aby motivoval firmy darovať aj vlastné peniaze, a zároveň umožnil podporiť čo najviac verejnoprospešných projektov.

„Som rád, že sme dnes podpísali  dohodu, ktorá bude znamenať pre tretí sektor a aj pre ministerstvo financií záruku a jasné pravidlá pri asignácii dane, a zároveň poskytne donorom, vláde aj verejnosti transparentné informácie o fungovaní tretieho sektora,“ uviedol po podpise memoranda minister financií Peter Kažimír.

Odsúhlasený model asignácie 2 % dane z príjmu právnických osôb sa v najbližších rokoch nebude modifikovať a bude motivovať firmy nielen asignovať, ale aj darovať financie z vlastného zisku. Firma či iná právnická osoba, ktorá venuje dary vo výške aspoň 0,5 % jej dane z vlastného zisku, môže asignovať 2 % z daní. Pokiaľ nedaruje žiadne financie, môže asignovať 1 % z daní. “Toto nastavenie je z pohľadu tretieho sektora prijateľným riešením. Dôležitý je aj fakt, že memorandum zaisťuje stabilitu tohto modelu, ktorý by nemal v budúcich rokoch prechádzať neustálymi zmenami,“ povedal predseda Komory neziskových organizácií Marcel Zajac.

Súčasťou memoranda je aj prísľub o vytvorení povinného, verejného registra neziskových organizácií, ktorý bude okrem administratívnych informácií obsahovať aj štruktúrované údaje o príjmoch a výdavkoch.  Bude sa pravidelne aktualizovať a citeľne zvýši transparentnosť mimovládneho sektora.

Konečný výsledok je dobrou správou  pre všetky verejnoprospešné organizácie na Slovensku, ktoré svoju misiu, pomáhať druhým, realizujú aj vďaka financiám z 2% dane z príjmu právnických osôb. „2% z daní od firiem sú svetovo unikátnym modelom podpory tretieho sektora. Dnešná dohoda so štátom vysiela signál tiež politikom a aktivistom za našimi hranicami, že zvýšiť spoločenskú angažovanosť firiem v ich krajine sa  dá aj týmto spôsobom,“ hovorí odborník na asignáciu, Peter Handiak.

Foto: Minister financií Peter Kažimír si podáva ruku s  predsedom komory neziskových organizácií Marcelom Zajacom.

 

MEMORANDUM MINISTERSTVA FINANCIÍ  A MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ

o stabilite a transparentnosti daňového financovania mimovládnych organizácií


PREAMBULA

Ministerstvo financií SR („ministerstvo”) a zástupcovia platforiem mimovládnych neziskových organizácií reprezentovaných v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie („mimovládne organizácie”), spoločne „partneri“,

vedomí si svojich úloh pri realizácii Koncepcie pre rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku, schválenej uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 68 z 22. februára 2012 a príslušných Akčných plánov,

nadväzujúc na Deklaráciu o spolupráci Ministerstva financií SR a mimovládnych organizácií z 28. marca 2013,

rozpoznávajúc prínos mimovládnych organizácii pri plnení spoločenských úloh, poskytovaní verejnoprospešných statkov a služieb, a vytváraní priestoru pre aktívne občianstvo,

uvedomujúc si význam stabilného, k darcovstvu motivujúceho a pre darcov aj spoločnosť prehľadného financovania mimovládneho sektora prostredníctvom asignácie dane, ako aj význam transparentnosti financií, činností a výsledkov tretieho sektora pre jeho dobré fungovanie,

rozoznávajúc dôležitosť férového plnenia daňových povinností a jeho vynucovania pre napĺňanie úloh štátu a finančný základ asignačného mechanizmu,

deklarujúc vôľu tieto princípy spoločne dlhodobo napĺňať,

uzatvárajú spoločne nasledujúce memorandum:


ČASŤ I: TRANSPARENTNOSŤ A ASIGNÁCIA

1. Pre zvýšenie transparentnosti mimovládneho sektora:

a. budú partneri aktívne spolupracovať na vytvorení povinného, verejného, pravidelne aktualizovaného registra mimovládnych organizácii,
b. budú mimovládne organizácie s príjmami nad určitú hranicu, ktoré sú aspoň čiastočne financované z verejných zdrojov vrátane asignácie, analogicky k súčasným nárokom kladeným na súkromný a verejný sektor, zverejňovať štruktúrované príjmy a výdavky v pre tento účel vytvorenom verejnom registri, v súlade s odporúčaniami medzinárodných združení mimovládneho sektora.

2. Pre zabezpečenie stabilného a k filantropii motivujúceho asignačného mechanizmu sa ministerstvo zaväzuje dlhodobo zachovať možnosť právnických osôb asignovať 2,0% dane pri minimálnej 0,5% spoluúčasti, inak vo výške 1,0%. Fyzické osoby budú môcť naďalej asignovať 2,0% dane z príjmu, prípadne 3,0% v prípade dobrovoľníckej činnosti.


ČASŤ II: ĎALŠIA SPOLUPRÁCA

1. Partneri budú hľadať spôsoby, ktorými by novovzniknutý register umožňoval znížiť administratívnu záťaž verejného aj mimovládneho sektora pri získavaní zdrojov z verejných prostriedkov, napríklad pri povinnosti registrácie notárom pre príjem asignácie.
2. Partneri budú hľadať spôsoby podpory vzájomného vzťahu medzi mimovládnymi organizáciami a daňovníkmi poskytnutím údajov o asignácii podielu zaplatenej dane príjemcom, za predpokladu explicitného, administratívne nenáročného súhlasu daňovníkov.
3. Partneri  budú v rámci vytvorenia viaczdrojového financovania mimovládnych organizácií hľadať možnosti zavedenia mechanizmu charitatívnej reklamy s cieľom jej implementácie do legislatívy v roku 2016 
4. Partneri nebudú za predpokladu naplnenia ustanovení tohto memoranda jednostranne iniciovať ani požadovať zmeny v jeho ustanoveniach, najmä nebudú iniciovať zmeny v nástrojoch a parametroch daňového financovania mimovládneho sektora nad rámec súčasného právneho nastavenia parametrov či nástrojov opísaných v tomto memorande.

V Bratislave, 5. mája 2015

 

Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií SR

 

Fedor Blaščák  Peter Haňdiak  Pavel Hrica  Filip Vagač  Marcel Zajac
zástupcovia platforiem mimovládnych organizácií

Sociofórum
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
Ekofórum
Spoločnosť environmentálnych výchovných programov Špirála
Rada mládeže Slovenska
Fórum donorov
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Ženská loby Slovenska
Slovenská humanitná rada
Únia materských centier
Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR
Fórum života
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR
Združenie horských a ostatných záchranných systémov SR
Slovenský Červený kríž
Vidiecky parlament
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Zelená koalícia mimovládnych organizácií

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií