Rozdelenie dodatočnej dane spoločnosti U.S.Steel je transparentné a podľa zákona

Aktualizované dňa: 27.07.2005 06:00

Ministerstvo financií SR odmieta tvrdenia o politickom klientelizme v súvislosti s rozdelením dodatočnej dane spoločnosti U.S.Steel.

Nič nie je tajné, celý postup je v súlade s právnymi normami. Vláda SR, ani ministerstvo financií nič neskrývajú. Rozhodnutie vlády a celý materiál sú transparentne umiestnené na webovej stránke Úradu vlády SR. Každý, kto má záujem, môže získať informácie o mestách, výške pomoci a tiež účele, na ktoré budú financie použité.

Tento rok sa daňové príjmy štátneho rozpočtu zvýšili o dodatočné zdroje, ktoré odviedla spoločnosť U. S. Steel. Na základe využitia § 2 zákona č. 740/2004 o štátnom rozpočte na rok 2005 sa o zvýšené príjmy štátneho rozpočtu v sume 400 mil. Sk adekvátne zvýšia výdavky štátneho rozpočtu.

Na základe toho, vláda mohla na svojom rokovaní riadne schváliť použitie finančných prostriedkov. Cieľom je pomôcť mestám a obciam najmä v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji a podporiť regionálne projekty. Peniaze sú určené na riešenie mimoriadnych a naliehavých úloh, pre konkrétne mestá a projekty.

Prostriedky sa mestám poukážu na základe Výnosu Ministerstva financií SR z 25. februára 2004 č. 2552/2004 – 44 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR. Dotácie na osobitné účely možno poskytnúť z rozpočtovej kapitoly, ktorú spravuje minister financií, a to obci, vyššiemu územnému celku alebo inej právnickej osobe, na plnenie mimoriadnych alebo naliehavých úloh, a to na základe rozhodnutia Vlády SR.

Dotácie možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 10 % nákladov z iných zdrojov. Nemožno ich poskytnúť

a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
d) žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
e) na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní.

Peter Papanek
hovorca a poradca ministra