Poslanci NR SR schválili návrhy zákonov z dielne MF SR

Aktualizované dňa: 25.11.2020 08:00

Národná rada SR v utorok 24. novembra 2020 schválila:

• Návrh zákona, ktorým sa zabezpečuje naplnenie Memoranda o porozumení uzavretom medzi Ministerstvom financií SR a  Slovenskou bankovou asociáciou.

V Memorande sa dohodlo vypracovanie návrhu príslušnej legislatívy, ktorou dôjde k úplnému zrušeniu zákona o osobitnom odvode. Cieľom predloženého návrhu zákona bolo zrušenie povinnosti platiť osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií.

Cieľom Memoranda je poskytnúť základ pre ďalšiu spoluprácu a podporovať vzájomné porozumenie medzi Ministerstvom financií SR a Slovenskou bankovou asociáciou. Memorandum je založené na partnerstve a na princípoch vzájomnej výhodnosti, spravodlivosti, poctivosti a na základe vzájomnej dôvery. V memorande vyjadrujú obe strany záujem prispievať k rozvoju ekonomiky a zlepšovaniu finančného zdravia Slovenskej republiky a k stabilite bankového sektora.

• Parlament schválil aj návrh zákona o spotrebnej dani u tabakových výrobkov.

V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda zaviazala zvýšiť podiel zdaňovania spotreby z negatívnych externalít, pokračuje MF SR s mechanizmom tzv. Daňového kalendára. Je to už funkčný mechanizmus, ktorý prináša pravidelné zvyšovanie spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

Jeho cieľom je transparentnosť a predvídateľnosť úpravy sadzieb spotrebnej dane pre jednotlivé tabakové výrobky pre podnikateľskú verejnosť a zároveň aj predvídateľnosť daňových príjmov pre rozpočet verejnej správy.

Koncepcia mechanizmu úpravy daňových sadzieb je rozvrhnutá na nasledujúce 4 roky. Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky sa bude vo všeobecnosti realizovať v dvoch krokoch, a to k 1. februáru 2021 a k 1. februáru 2023, pričom ním reflektujeme na vývoj v oblasti sadzbovej politiky v okolitých členských štátoch EÚ a zároveň smerujeme k zabezpečeniu primeranej rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia.

V priemere by mala cena jednej škatuľky cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v roku 2023.

Na úpravu sadzieb nadväzuje aj nastavenie lehôt dopredaja jednotlivých tabakových výrobkov. Pri cigaretách sa navrhuje 2-mesačná lehota ich dopredaja po zmene sadzby dane, čo bude v praxi znamenať, že cigarety zdanené v súčasnosti platnou sadzbou dane, ktoré budú uvedené na slovenský trh do konca januára 2021, bude možné dopredávať do konca marca 2021. Rovnaký mechanizmus je pre cigarety navrhnutý aj pri zmene sadzby k 1. februáru 2023.

• Návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Hlavným zámerom  predkladaného návrhu zákona bola transpozícia smernice Rady (EÚ), ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní do vnútroštátnej legislatívy.

Transpozíciou smernice sa najmä:
- zníži administratívna záťaž daňových subjektov, ako i správcov dane,
- minimalizujú daňové úniky pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie.

Zároveň sa dopĺňa súčasný elektronický systém kontroly prepravy tovarov o povinnosť prepravovať alkoholické nápoje uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území, alebo na území iného členského štátu s elektronickým zjednodušeným administratívnym dokumentom.

Súkromná výroba destilátov z vlastného ovocia sa rušiť nebude.

 

Ministerstvo financií SR