Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel v rámci „Lex korona“

Aktualizované dňa: 07.04.2021 11:45

Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel v rámci „Lex korona“

V súvislosti s prijatím zákona č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov nastávajú v oblasti rozpočtových pravidiel nasledovné zmeny:

  • bežné výdavky štátneho rozpočtu podľa § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 31. júli rozpočtového roka 2020 a ktoré z dôvodu pandémie nebolo možné použiť do 31. marca 2021, možno použiť do konca rozpočtového roka 2021,

  • predlžuje sa lehota na použitie kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných na rok 2018 až do konca roka 2022 a zároveň sa vytvára priestor na použitie kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných na rok 2019, ktoré nebolo možné použiť do konca roka 2021, až do 31. decembra 2022.

Ministerstvo financií SR