Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.3.2024

Aktualizované dňa: 08.04.2024 10:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu marca 2024 schodok vo výške 2 181,5 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 241,0 mil. eur (-5,3 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 377,0 mil. eur (+6,1 %).Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 617,9 mil. eur (+39,5 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 237,0 mil. eur (+6,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 112,3 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 52,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 25,1 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,7 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 0,5 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 101,1 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 2,0 mil. eur. Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb o 3,0 mil. eur viac ako v minulom roku, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný pokles na úrovni 2,9 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný aj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 53,4 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 2,8 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 326,8 mil. eur (-97,2 %).

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o 68,8 mil. eur (+28,0 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných príjmoch z podnikania vo výške 1,1 mil. eur, pri administratívnych poplatkov vo výške 0,6 mil. eur, pri kapitálových príjmov vo výške 4,3 mil. eur a pri iných nedaňových príjmov vo výške 16,3 mil. eur. Tuzemské granty a transfery zaznamenali medziročný nárast o 46,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 66,3 mil. eur (+14,5 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 108,1 mil. eur (-19,8 %), výdavky na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ zaznamenali medziročný nárast  o 35,3 mil. eur (+45,5 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 5,8 mil. eur (+24,5 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na DPH o 1,1 mil. eur (+88,4 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 64,3 mil. eur (-26,9 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 450 mil. eur, nakoľko v minulom roku nebol poskytnutý.

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 9,1 mil. eur (-0,2 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2023
Skutočnosť
k
31.03.2023
Schválený
rozpočet
2024
Skutočnosť
k
31.03.2024
% plnenia ŠR
v roku 2023
% plnenia ŠR
v roku 2024
Index
2024 / 2023

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 23 688 646 4 576 539 22 701 961 4 335 578 19,3% 19,1% 94,7%
Daňové príjmy 17 441 219 3 774 890 18 633 856 4 011 916 21,6% 21,5% 106,3%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 367 278 0 1 215 402 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 4 141 996 336 222 1 237 239 9 440 8,1% 0,8% 2,8%
Dividendy 442 695 220 096 516 727 80 49,7% 0,0% 0,0%
Ostatné príjmy 1 295 457 245 331 1 098 737 314 142 18,9% 28,6% 128,0%
Výdavky štátneho rozpočtu 31 363 983 6 140 144 30 317 892 6 517 132 19,6% 21,5% 106,1%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 073 190 456 537 1 356 768 522 814 42,5% 38,5% 114,5%
EÚ výdavky 4 906 834 545 259 1 237 239 437 148 11,1% 35,3% 80,2%
Spolufinancovanie 731 234 77 617 325 158 112 903 10,6% 34,7% 145,5%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 374 174 23 502 1 215 402 29 266 6,3% 2,4% 124,5%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 15 742 1 235 156 821 2 327 7,8% 1,5% 188,4%
Odvod do EÚ 943 226 239 286 1 064 710 175 033 25,4% 16,4% 73,1%
Transfer Sociálnej poisťovni 1 160 000 0 1 600 000 450 000 0,0% 28,1% ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 22 159 584 4 796 707 23 361 794 4 787 640 21,6% 20,5% 99,8%
Schodok štátneho rozpočtu -7 675 337 -1 563 605 -7 615 931 -2 181 554 20,4% 28,6% 139,5%