Národný projekt Elektronizácia služieb matriky

Aktualizované dňa: 19.11.2008 06:00

Na Slovensku existuje v súčasnosti 974 matrík a jedna osobitná matrika. Matrika eviduje životné udalosti občanov (narodenie, úmrtie, manželstvo,...), ktoré sa stanú v jej „matričnom obvode“. Nedisponuje však informáciami, ktoré sa stali mimo jej vlastného matričného obvodu. Ak teda občan či samosprávny úrad  potrebuje súbor životných udalostí jednotlivca, musí sa obrátiť osobitne na jednotlivé matriky a aj tak nemá istotu, že údaje budú aktuálne a úplné. Matriky nie sú navzájom prepojené a neexistuje centrálny informačný systém matrík prepojený na Register obyvateľov SR.
Už čoskoro sa však tento systém zmení.

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti (OPIS) vyhlásilo národný projekt Elektronizácia služieb matriky. Táto výzva na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je v rámci prioritnej osi č. 1 OPIS-u, ktorá rieši elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, konkrétne elektronizáciu na centrálnej úrovni.

„Ide o veľmi dôležitú aktivitu v oblasti zavádzania e-Governmentu na Slovensku,“ zdôrazňuje Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ Sekcie informatizácie spoločnosti. „Národná koncepcia informatizácie verejnej správy predpokladá fungovanie komplexnej infraštruktúry e-Government, ktorej súčasťou bude aj systém centrálnej matriky s kompletným vybavením. Elektronizácia služieb matriky je prvý z projektov, ktoré treba v tejto oblasti realizovať pre dosiahnutie jednoduchšieho a rýchlejšieho vybavovania záležitostí súvisiacich so získavaním úradných výpisov z matriky.“
Predpokladom fungovania elektronickej služby Úradné výpisy z matriky je vytvorenie jednej centrálnej databázy matričných udalostí prepojenej na Register obyvateľstva. V súčasnosti je prístup k službe definovaný a možný len na informatívnej úrovni.

Elektronizácia služieb matriky má efektívne naštartovať procesy na úsekoch štátnej správy v súlade s Národnou koncepciou Informatizácie verejnej správy v SR. Nový informačný systém matriky teda prinesie do celkovej architektúry eGovernmentu poskytovanie elektronických služieb matrík.
Dĺžka realizácie projektu je ohraničená 24 mesiacmi, dátum začatia a ukončenia realizácie určí zmluva. Celková čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na tento projekt predstavuje 280 miliónov Sk (9 294 297 EUR). Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Národný projekt Elektronizácia služieb matriky zverejnilo ministerstvo financií na stránke www.informatizacia.skwww.opis.gov.sk.

Ešte v roku 2008 pripraví Ministerstvo financií SR ďalšie dva národné projekty. Prvý sa bude zaoberať vytvorením registra fyzických osôb, druhý bude zameraný na identifikátory fyzických osôb. Obe výzvy budú riešiť ďalšie principiálne otázky eGovernmentu.