Minister navrhuje pre SZČO zvýšiť paušálne výdavky

Aktualizované dňa: 23.08.2005 06:00

Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka zjednotiť výšku paušálnych výdavkov pre všetky samostatne zárobkové činné osoby.

Živnostník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty si môže uplatniť výdavky vo výške 35 % z úhrnu príjmov.“ uviedol Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií SR. 

Ak si daňovník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka  okrem  zaplateného  poistného  a  príspevkov,  ktoré je daňovník povinný platiť. Daňovník  počas uplatňovania  výdavkov týmto  spôsobom je  povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.".

Čo sa sleduje zavedením paušálnych výdavkov.

Uplatňovanie paušálnych výdavkov zjednodušuje administratívu, keďže daňovník nie je povinný viesť jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo, ale vedie len zákonom ustanovenú evidenciu príjmov (prípadne  pohľadávok a zásob), ktorá zjednodušenou formou nahrádza vedenie účtovníctva. V takomto prípade daňovník už nie je povinný preukazovať výdavky, t.j. nie je povinný výdavky dokladovať a uchovávať.

Paušálne výdavky môžu slúžiť na podporu jednotlivých druhov podnikania. V súčasnosti platnom zákone o dani z príjmov v SR sa uvedené vzťahuje len príjmy dosiahnuté z remeselnej živnosti, na ktoré si daňovník môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 %. (Pozn., v priebehu kalendárneho roka 2004 bola zmenená príloha č. 1 živnostenského zákona, na základe ktorej činnosť elektroinštalatérstvo bola vypustená z remeselných živností a napr. z uvedeného dôvodu daňovníci vykonávajúci túto činnosť už nemohli uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 %, čím sa cítili byť diskriminovaní, resp. poškodení.)

Stanovenie rôznej výšky paušálnych výdavkov za účelom podpory podnikania vytvára priestor pre špekuláciu (daňovník sleduje skutočné výdavky, ale z dôvodu výhodnosti uplatní paušálne výdavky),  negatívne to pôsobí na daňovníkov, ktorí si môžu uplatňovať len nízke paušálne výdavky. Z dôvodu dodržania zásady rovnosti a jednoduchosti je v súčasnom návrhu novely zákona o dani z príjmov navrhnutá jednotná sadzba paušálnych výdavkov pre všetky druhy príjmov dosiahnuté z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (35 %), ale len pre neplatiteľov DPH. Uvedené je z dôvodu, že platitelia DPH musia viesť evidenciu a ustanovenie upravujúce paušálne výdavky bolo do zákona zapracované za účelom jeho využitia daňovníkmi, ktorí nevedú evidenciu DPH, resp. pre ktorých uplatňovanie paušálnych výdavkov je jednoduchšie ako forma vedenia účtovníctva. 

Peter Papanek
poradca ministra