MF SR vníma znepokojenie a výzvu na doplnenie priority „Zelené Slovensko“ zo strany MVO k Plánu obnovy.

Aktualizované dňa: 13.01.2021 16:00

Ministerstvo financií SR vníma znepokojenie a výzvu na doplnenie priority „Zelené Slovensko“ o opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre nemotorovú dopravu zo strany mimovládnych organizácií (MVO). Podnety zo strany MVO si vážime, sú pre nás hodnotné a radi by sme verejnosť ubezpečili, že Plán obnovy bude striktne dodržiavať kritériá stanovené Európskou komisiou a teda nasmeruje 37% celkovej alokácie do zelenej transformácie.

Reformy a s nimi spojené investície do biodiverzity, cyklodopravy a obnoviteľných zdrojov energie samozrejme vnímame ako nevyhnutné pre čo najefektívnejší vývoj Slovenska. Zároveň si uvedomujeme ambiciózne ciele a požiadavky Európskej Komisie, v súlade s ktorými budú národné reformy tvorené.

Podnety zo strany mimovládnych organizácií si vážime a sú pre nás rovnako hodnotné. Budeme ich brať do úvahy pri prebiehajúcich negociáciách s Európskou Komisiou, najmä pri alokácií zdrojov. Pripomíname, že prostriedky z Plánu Obnovy nie sú jedinými finančnými stimulmi a paralelne vedieme diskusie s jednotlivými rezortami ohľadom využitia finančných zdrojov z fondov EŠIF a štátneho rozpočtu. 

Ministerstvo financií SR obdŕžalo usmernenie v rámci zoznamu otázok a odpovedí, ktoré sú súčasťou konzultácií a príprav Plánu obnovy s Recovery Task Force Európskej komisie. Tento zoznam otázok a odpovedí je prístupný interne pre národný koordinačný orgán Plánu obnovy a Európsku komisiu. Požiadavka, aby celý Plán obnovy prešiel posúdením vplyvov na životné prostredie naráža na objektívny fakt a tým je nedostatok času, ktorý Európska komisia určila členským štátom na predloženie Plánu obnovy. Proces posúdenia vplyvu na životné prostredie je totiž mimoriadne náročný z hľadiska času a zapojenia zainteresovaných strán.

V každom prípade, jednotlivé investičné projekty, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy, budú neskôr riadne zaradené do procesu posúdenia vplyvu na životné prostredie rešpektujúc vnútroštátnu legislatívu. Plán obnovy kladie mimoriadne veľký dôraz práve na zelené témy, zásadným spôsobom podporuje environmentálnu udržateľnosť a prispieva k rozvoju zelených inovácií ako jedného zo zdrojov hospodárskeho rastu. Radi by sme zároveň verejnosť ubezpečili, že Plán obnovy bude striktne dodržiavať kritériá stanovené Európskou komisiou a teda nasmeruje 37% celkovej alokácie do zelenej transformácie.

 

Ministerstvo financií SR