AKTUALIZÁCIA - Informácia k predloženiu prihlášok do výberu na predsedu RRZ

Aktualizované dňa: 15.05.2020 15:59

Ministerstvo financií Slovenskej republiky si dovoľuje touto cestou osloviť kvalifikované uchádzačky a uchádzačov k prihláseniu sa do výberu na funkciu predsedu/predsedníčky Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Predseda zabezpečuje činnosť Rady, zvoláva a vedie jej zasadnutia, prináša vízie a podieľa sa na strategických rozhodovaniach o činnosti RRZ a kancelárie RRZ. Radu a jej názory reprezentuje navonok pred medzinárodnými organizáciami, aj domácim obecenstvom.

Funkčné obdobie predsedu je 7 rokov (predseda môže byť zvolený len raz). Obsadzovanej pozícii v súčasnosti prináleží mesačný plat vo výške 6 200 eur.

Kandidáti budú verejne vypočutí komisiou vedenou predsedom Výboru NR SR pre financie a rozpočet a zloženou z pred- staviteľov poslaneckých klubov a odborníkov z oblasti ekonómie. Komisia vydá odporúčanie ministrovi financií na maximálne troch kandidátov, z ktorých vláda vyberie jedného a nominuje ho na schválenie NR SR.

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 3. štvrťrok 2020.

Kvalifikačné kritériá:
Znalosti a zručnosti:
• rozpočtového rámca na Slovensku, národných a európskych fiškálnych pravidiel
• z oblasti makroekonomickej politiky
• o konceptoch merania dlhodobej udržateľnosti verejných financií
• schopnosť rozhodovať sa a konať samostatne a nezávisle
• schopnosť efektívne komunikovať výsledky činnosti medzinárodným organizáciám, médiám aj laickej verejnosti
• aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom

Požiadavky podľa ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti:
• bezúhonnosť
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• najmenej päť rokov praxe v oblasti finančníctva a makroekonómie
• nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia, poslancom NR SR a EP, členom vlády, členom EK
• nesmie podnikať, či byť predstaviteľom samosprávy, ani členom Bankovej rady NBS

Súčasťou prihlášky je:
• štruktúrovaný životopis
• motivačný list (max. 1 strana)
• vízia pre rozvoj RRZ (max. 10 strán)
• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (diplom)
• podpísané čestné prehlásenie o splnení podmienok na členstvo v RRZ podľa ústavného zákona
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Bližší popis pozície a vzor súhlasu a čestného prehlásenia sa nachádzajú na: https://finance.gov.sk/sk/verejnost/volne-pracovne-miesta/informacie-k-predlozeniu-prihlasok-do-vyberu-funkciu-predsedu/-predsednicky-rrz/

Prihlášky s označením „VK - RRZ“ posielajte najneskôr do 12. júna 2020 na adresu:
Kancelária ministra financií
p. Veronika Gmiterko Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5
P.O. BOX 82 817 82 BRATISLAVA

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR