Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

MF SR plní úlohu z PVV v oblasti transparentnosti verejných financií

Aktualizované dňa: 22.11.2022 10:00

Ministerstvo financií SR v súčasnosti rozširuje funkcionalitu Centrálneho konsolidačného systému (CKS) o zber a spracovanie finančných výkazov (FIN) za subjekty verejnej správy. Napĺňa tým úlohu z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti vnútornej transparentnosti, ktorú dosiahne konsolidáciou finančných štatistík do CKS a zvyšovaním kvality finančných údajov v sektore verejnej správy. Externú transparentnosť vláda podporí aj zverejňovaním prehľadných, otvorených a strojovo spracovateľných údajov, ktoré budú k dispozícii širokej verejnosti.

CKS v súčasnosti zbiera konsolidačné balíky subjektov verejnej správy za účelom spracovania konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu resp. vyšších územných celkov a konsolidovanej účtovnej závierky celej ústrednej správy. Ministerstvo financií SR však tento systém využíva aj na tvorbu európskej štatistiky vychádzajúcu z metodiky ESA2010. Kvalita a včasnosť štatistiky verejných financií je závislá od možnosti mať pod priamou kontrolou celý proces zberu výkazov. Verejná správu tvorí približne 8 000 subjektov.

Schválenie novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici 8. novembra 2022 bolo dôležitým krokom k naplneniu vyššie uvedených cieľov a konečného splnenia úlohy vlády SR. V súčasnej dobe sa viaceré domáce, ale aj zahraničné inštitúcie otvárajú odbornej ale aj laickej verejnosti tým, že sprístupňujú údaje z vlastných databáz alebo poskytujú určitú analytickú nadstavbu priamo na svojich webových portáloch. Ministerstvo financií SR disponuje významným množstvom údajov, ktorých povaha umožňuje ich následné zverejnenie a využívanie v prospech informovanosti spoločnosti, edukácie spoločnosti o verejných financiách a tvorby nových štatistík a analýz obohacovaním ekonomických dát o iné súvisiace atribúty. Schválenie novely zákona o Štátnej pokladnici umožní v budúcom roku pokračovať v otvorenosti dát a vybudovať na rezorte financií Register finančných výkazov, ktorý bude spĺňať nie len základné požiadavky na dostupnosť údajov, ale aj sofistikovanejšie prehľady, analýzy, historické rady za celú verejnú správu.

Do konca roka 2022 je ambíciou Ministerstva financií SR spustiť portál otvorených údajov (Open data portal), ktorý pomôže stransparentniť finančnú a ekonomickú štatistiku v spoločenskom priestore a poskytnúť laickej aj odbornej verejnosti dôležité informácie o hospodárení našej krajiny.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR