MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie technickej podpory prevádzky Aplikačného programového vybavenia Portálu finančnej správy

Aktualizované dňa: 27.02.2020 13:12

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie formou priameho rokovacieho konania na zabezpečenie poskytovania technickej podpory a rozvoja aplikačného programového vybavenia Portálu finančnej správy (APV PFS), ktorý je v správe MF SR a prevádzkovaný v prostredí finančnej správy.

Predmetom zákazky bude zabezpečenie služieb technickej podpory softvérového riešenia pre automatizáciu činností spojených s APV PFS, úprav a zmien APV PFS z dôvodu zabezpečenia riadnej prevádzkyschopnosti a rozvoja funkcionality APV PFS v prostredí dátového centra finančnej správy a vysporiadanie autorských práv k APV PFS, ktoré zahŕňa: poskytovanie služieb servisného hotline, podpora pri realizácii prevádzkových zásahov (podpora prevádzky systému), realizácia pravidelných preventívnych zásahov (profylaktika a monitoring), realizácia servisných zásahov (riešenie incidentov) v prípade nefunkčnosti systému alebo jeho komponentov, realizácia servisných zásahov podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie) a ostatné služby – Update a Upgrade.

APV PFS predstavuje jedinečný a unikátny informačný systém s prioritným hospodárskym významom pre Slovenskú republiku, ktorý je v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne počas 7 dní v týždni, 365 dní v roku. APV PFS ako súčasť eGovernmentu plní funkciu špecializovaného portálu, poskytuje elektronické služby finančnej správy pre daňové subjekty, subjekty spotrebných daní, odbornú aj laickú verejnosť.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 24 984 000,- EUR bez DPH na obdobie trvania zákazky 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom Ministerstvo financií SR má v záujme aby v rámci rokovaní dosiahlo čo najnižšiu celkovú cenu.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR