Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie realizácie Informačného systému elektronickej fakturácie (IS EFA) jeho dodania a podpory prevádzky, jeho údržby a rozvoja

Aktualizované dňa: 04.02.2020 09:21

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravuje užšiu súťaž na predmet zákazky Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA). Predmetom zákazky je realizácia centrálneho informačného systému elektronickej fakturácie (IS EFA) a jeho dodanie a podpora prevádzky IS EFA, jeho údržba a rozvoj na obdobie 76 mesiacov od implementácie  prvej etapy. Obe časti predmetu zákazky spolu tvoria objektívne jednotný komplexný celok s funkčnou, technickou, časovou a ekonomickou kontinuitou a vo vzájomnej kombinácii spĺňajú spoločný účel.

Základné vymedzenie IS EFA a podmienky používania, ako aj vymedzenie zaručenej elektronickej fakturácie a zaručenej elektronickej faktúry, spolu s ostatnými podmienkami súvisiacimi s IS EFA, sú určené zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, ktorý transponoval smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16.04.2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní, rozšírenú pre špecifické potreby Slovenskej republiky.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 6 886 785,19 EUR bez DPH na obdobie trvania zákazky maximálne 89 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom Ministerstvo financií SR pripravovalo súťažné podklady tak, aby v rámci užšej súťaže dosiahlo čo najvyššiu odbornosť uchádzačov a čo najnižšiu celkovú cenu.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR