MF SR plánuje obstarať Služby podpory SAP PSLE+PE

Aktualizované dňa: 08.06.2018 06:00

Pre zaistenie funkčnosti integrovaných prevádzkovo-ekonomických informačných systémov rezortu  MF SR a systémov prevádzkovaných ďalšími organizáciami štátnej správy a verejnej správy je nevyhnutné pokryť  tieto systémy službami podpory. Zabezpečenie týchto služieb je z pohľadu zákona o rozpočtových pravidlách, z dôvodu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti, v súlade so stratégiou efektívneho využívania finančných prostriedkov v štátnej správe.

Z hľadiska maximalizácie úspory finančných prostriedkov je zámerom ministerstva obstarať špecifický typ služieb podpory – „Služby podpory SAP PSLE+PE“ (PSLE - Premium Support For Large Enterprises, PE - Premium Engagement), čoho dôsledkom dôjde k výraznej úspore finančných prostriedkov vynakladaných na zabezpečenie služieb podpory k SAP Software napr. oproti štandardným službám podpory (SAP Standard Support).

S cieľom dosiahnutia najvýhodnejších podmienok pre nasledujúce 36 mesačné obdobie sa preto MF SR spolu s MV SR a MŠVVaŠ SR spojili, aby spoločne splnili predpoklady nevyhnutné k obstaraniu Služieb podpory PSLE+PE a dosiahli tak spoločne výhodnejšie podmienky, ktoré by nebolo možné  získať každej organizácii samostatne. Prostredníctvom tohto spoločného postupu dochádza k úsporám viac ako 1 200 000 EUR ročne, pričom uvedené organizácie získajú aj ďalšie benefity, ktoré sú s touto službou spojené.