Metodické usmernenie k možnosti použitia kapitálových výdavkov ŠR

Aktualizované dňa: 27.07.2020 16:00

Metodické usmernenie MF SR k možnosti použitia kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných na rok 2018, ktoré neboli použité do 31. decembra 2020.

Zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť 21. júla 2020, bol novelizovaný v čl. XL zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“). V ustanovení  § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.  je úprava použitia kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných na rok 2018, ktoré nebolo možné použiť do 31. decembra 2020.

V súlade s ustanovením § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020, možno použiť do 31. decembra 2021, t. j. možnosť použitia kapitálových výdavkov podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2018 predĺžila o jeden rok.

Viac informácií: https://mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/zakon-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy/metodicke-usmernenia-k-zakonu-rpvs/j-metodicke-usmernenie-mf-sr-k-moznosti-pouzitia-kapital/

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR