Medziročne rastú príjmy aj výdavky

Aktualizované dňa: 02.03.2020 13:12

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 275,4 mil. eur. Výdavky sa medziročne zvýšili o 390,5 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu februára 2020 schodok vo výške 721 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 168,5 mil. eur (+9,5 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 128,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 33,5 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 15,3 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 4,6 mil. eur a pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 0,2 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 11,5 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,8 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 47,6 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 59,3 mil. eur. Ide najmä o medziročný nárast iných nedaňových príjmov o 45,3 mil. eur, kapitálových príjmov o 1,8 mil. eur a úrokov o 0,4 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,1 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 56,6 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 17,3 mil. eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 6,4 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 19,5 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2019
Skutočnosť
k
28.02.2019
Schválený
rozpočet
2020
Skutočnosť
k
29.02.2020
% plnenia ŠR
v roku 2019
% plnenia ŠR
v roku 2020
Index
2020 / 2019

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 825 535 1 899 470 15 792 696 2 174 869 12,0% 13,8% 114,5%
Daňové príjmy 12 336 357 1 769 822 12 817 470 1 938 358 14,3% 15,1% 109,5%
EÚ príjmy 2 126 921 26 635 1 677 689 74 224 1,3% 4,4% 278,7%
Dividendy 504 811 0 438 628 0 0,0% 0,0% ––
      z toho:  štátny rozpočet 504 801 0 438 618 0 0,0% 0,0% ––
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 857 446 103 013 858 909 162 287 12,0% 18,9% 157,5%
Výdavky štátneho rozpočtu 18 027 015 2 505 384 18 560 878 2 895 881 13,9% 15,6% 115,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 037 178 346 482 1 156 872 289 839 33,4% 25,1% 83,7%
EÚ výdavky 2 092 561 128 071 1 677 689 145 398 6,1% 8,7% 113,5%
Spolufinancovanie 304 343 18 780 271 284 25 197 6,2% 9,3% 134,2%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 750 226 237 945 913 641 218 406 31,7% 23,9% 91,8%
Transfer Sociálnej poisťovni  0 0 209 596 34 933 –– –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 13 842 707 1 774 106 14 331 796 2 182 108 12,8% 15,2% 123,0%
Schodok štátneho rozpočtu -2 201 480 -605 914 -2 768 182 -721 012 27,5% 26,0% 119,0%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR