Medziročne rastú príjmy aj výdavky

Aktualizované dňa: 03.02.2020 12:50

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 87,8 mil. eur. Výdavky sa medziročne zvýšili o 317 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu januára 2020 schodok vo výške 94,8 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 78,9 mil. eur (+7,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 41,3 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 17,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 15,5 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 13,1 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 4,3 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 11,9 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 0,4 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 9,1 mil. eur (+18%). Ide  o medziročný nárast iných nedaňových príjmov o 2,4 mil. eur, úrokov o 0,4 mil. eur a kapitálových príjmov o 0,3 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,1 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 25,1 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 15 mil. eur s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 2 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 72,2 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2019
Skutočnosť
k
31.01.2019
Schválený
rozpočet
2020
Skutočnosť
k
31.01.2020
% plnenia ŠR
v roku 2019
% plnenia ŠR
v roku 2020
Index
2020 / 2019

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 825 535 1 069 153 15 792 696 1 156 913 6,8% 7,3% 108,2%
Daňové príjmy 12 336 357 1 010 244 12 817 470 1 089 196 8,2% 8,5% 107,8%
EÚ príjmy 2 126 921 8 145 1 677 689 7 815 0,4% 0,5% 95,9%
Dividendy 504 811 0 438 628 0 0,0% 0,0% ––
      z toho:  štátny rozpočet 504 801 0 438 618 0 0,0% 0,0% ––
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 857 446 50 764 858 909 59 902 5,9% 7,0% 118,0%
Výdavky štátneho rozpočtu 18 027 015 934 739 18 560 878 1 251 738 5,2% 6,7% 133,9%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 037 178 184 988 1 156 872 159 871 17,8% 13,8% 86,4%
EÚ výdavky 2 092 561 11 537 1 677 689 26 498 0,6% 1,6% 229,7%
Spolufinancovanie 304 343 1 807 271 284 3 828 0,6% 1,4% 211,8%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 750 226 64 304 913 641 136 513 8,6% 14,9% 212,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  0 0 209 596 17 466 –– –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 13 842 707 672 103 14 331 796 907 562 4,9% 6,3% 135,0%
Schodok štátneho rozpočtu -2 201 480 134 414 -2 768 182 -94 825 -6,1% 3,4% -70,5%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR