Konzultácie k zákonu o používaní e-kasy

Aktualizované dňa: 08.11.2021 13:00

Ministerstvo financií SR v súlade s pravidlami uplatňovania Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov oznamuje, že v termíne od 15.11.2021 do 13.12.2021 budú prebiehať konzultácie k návrhu zákona o používaní pokladnice e-kasa klient, ktorým sa nahradí zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Termín na zaslanie stanovísk je od 15.11.2021 do 19.11.2021 elektronickou formou. Prerokovanie zaslaných pripomienok sa uskutoční od 24 .11.2021 na Ministerstve financií SR. Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúci stav pandémie spôsobenou nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou COVID-19 na území SR, budú konzultácie realizované prostredníctvom aplikácie skype. 

Bližšie informácie o konzultáciách na e-mailových adresách:

petronela.mastihubova@mfsr.sk
lenka.hajsterova@mfsr.sk

 

Ministerstvo financií SR