I. Matovič vstúpil do koalície ministrov financií pre klímu

Aktualizované dňa: 12.10.2021 16:50

Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič sa v utorok po prvýkrát zúčastnil zasadnutia Koalície ministrov financií pre klimatické opatrenia. Ministerstvo financií SR si uvedomuje, že téma klimatickej zmeny rezonuje aj na Slovensku. Do tejto prestížnej medzinárodnej iniciatívy preto vstupujeme v záujme zlepšenia schopností zohľadniť boj s klimatickou krízou v politikách rezortu financií a reagovať na jej ekonomické dôsledky. 

Minister financií Igor Matovič vo svojom príhovore ocenil prínos iniciatívy k budovaniu povedomia o dôležitosti agendy rezortov financií v riešení klimatických otázok. „Keďže nás čakajú dôležité reformy, uvedomujeme si  zodpovednosť ministerstiev financií, ako tvorcov hospodárskej a fiškálnej politiky, pri riešení klimatickej krízy, ktorej čelíme,“ povedal minister financií Igor Matovič a zároveň vyzdvihol ambíciu Slovenska napĺňať svoje klimatické záväzky. „Túto koalíciu vnímam ako kľúčového hráča pri formovaní úlohy ministerstiev financií ako hybných síl v tomto úsilí.“ Zdôraznil tiež, že angažovanie sa v koalícii umožní Slovensku uplatniť najlepšiu medzinárodnú expertízu, či kvalitnejšie implementovať plánované opatrenia na úrovni EÚ v rámci balíčka „Fit for 55“ a Plánu obnovy.

Koalícia ministrov financií pre klimatické opatrenia vznikla v roku 2019 na platforme Svetovej banky. V súčasnosti združuje 65 štátov a 25 významných medzinárodných organizácií a finančných inštitúcií. Jej cieľom je pomôcť krajinám vymieňať si skúsenosti a dobrú prax v oblasti ekonomických, daňových a rozpočtových opatrení, ktoré sa ukazujú ako jedny z najefektívnejších v boji s klimatickou krízou.

Členstvom v koalícii sa Slovensko prihlásilo k takzvaným Helsinským princípom, ktoré ašpirujú napríklad na zohľadnenie zmeny klímy v makroekonomickej politike, fiškálnom plánovaní a rozpočtovaní. Úlohou ministerstva financií je podieľať sa na smerovaní medzinárodných diskusií a čerpať zo skúseností partnerských krajín a inštitúcií (napr. OECD, MMF) pri zavádzaní osvedčených postupov vo fiškálnej politike a verejných financiách v procese napĺňania Parížskej dohody a dosahovania uhlíkovej neutrality.

Ministerstvo financií SR